Arbetskraftsinvandring främjar en fungerande arbetsmarknad

Invandring av kompetent arbetskraft avhjälper flaskhalsarna på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har fri möjlighet att rekrytera arbetskraft från EU och EES samt högkvalificerad arbetskraft även från andra delar av världen. Regeringen främjar invandring av kompetent arbetskraft. Arbets- och näringstjänsternas internationella arbetsförmedling stöder rekrytering från utlandet. Internationella rekryteringstjänster är bland annat arbetsförmedlingsnätverket Eures och Eures-rådgivarnas tjänster.

Arbets- och näringsbyråernas arbetstillståndstjänster

Rekrytering av andra än högkvalificerade arbetstagare från områden som inte hör till EU eller EES förutsätter i allmänhet att arbetstagaren har uppehållstillstånd. Det första uppehållstillståndet beviljas av Migrationsverket och fortsatt tillstånd av polisen. Före tillståndsbeslutet meddelar arbets- och näringsbyråernas arbetstillståndstjänster ett delbeslut där det bedöms

  • om arbetskraft för det lediga jobbet finns till förfogande på arbetsmarknaden
  • om anställningsvillkoren överensstämmer med lagstiftning och kollektivavtal
  • om arbetstagarens försörjning är tryggad under vistelsen i landet
  • om arbetsgivaren har förmåga och vilja att fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare.

För högkvalificerad arbetskraft beviljas annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete

Högkvalificerad arbetskraft som rekryteras från länder som inte hör till EU eller EES beviljas annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete. Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas är i allmänhet högskoleexamen, behövlig specialkompetens och en lönenivå som motsvarar högkvalificerat arbete.

Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. Arbets - och näringstjänsterna deltar inte i tillståndsprövningen.

Säsongsarbete

För säsongarbete inom jordbruk och turism behövs ett säsongsarbetstillstånd enligt lagen om säsongarbete, antingen ett säsongsarbetstillstånd, en visering för säsongarbete eller ett säsongsarbetsintyg. Migrationsverket beviljar dessa tillstånd.

Ytterligare information
Olli Sorainen, olli.sorainen(at)tem.fi