Ärenden som det ska avtalas om i samarbetsförfarandet

1. När antalet arbetstagare regelbundet är minst 20, omfattar samarbetsförfarandet

 • årligen samarbetsutbildningens omfattning, innehåll, inriktning inom ramen för medlen
 • planeringen och användningen av personalutrymmen och motsvarande lokaler samt ordnandet av barndagvård och personalbespisning inom ramen för de medel som arbetsgivaren anvisat
 • de allmänna grunderna för fördelningen av understöd som arbetsgivaren anvisat för personalens hobby-, rekreations- och semesterverksamhet.

2. När antalet arbetstagare regelbundet är minst 30, omfattar samarbetsförfarandet

 • arbetsreglement, regler för initiativverksamheten och ändringar i dem
 • principerna vid fördelningen av tjänstebostäder, fastställandet av olika personalgruppers andelar samt fördelningen av bostäder.

Om avtal om arbetsreglementen eller ändringar i dem inte fås till stånd genom samarbetsförfarande har arbetsgivaren inte rätt att ensidigt fastställa dem.

Om avtal om andra ärenden inte fås till stånd genom samarbetsförfarande gäller följande:

Personalgruppernas företrädare beslutar om

 • innehållet i och inriktningen enligt personalgrupp av samarbetsutbildningen
 • fördelningen av tjänstebostäder
 • ärenden som hör till området för socialverksamheten och de allmänna grunderna för fördelningen av understöd.

Arbetsgivaren beslutar om

 • reglerna för initiativverksamheten och ändringar i dem
 • principerna vid fördelningen av hyresbostäder och andelar enligt personalgrupp.

Förändringar i företagsverksamheten som medför personalkonsekvenser

Personalkonsekvenserna behandlas vid samarbetsförhandlingar innan arbetsgivaren fattar beslut.

Förhandlingar om vissa personalkonsekvenser på grund av följande ändringar/arrangemang i företagsverksamheten:

 • nedläggning, förflyttning, utvidgning, inskränkning av verksamhet
 • anskaffningar av maskiner och anläggningar, förändringar i serviceproduktionen eller produkturvalet
 • andra motsvarande förändringar i företagsverksamheten, arbetsarrangemang, anlitande av utomstående arbetskraft.

Följande personalkonsekvenser omfattas av förhandlingsskyldigheten: 

 • Väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna, arbetsmetoderna, arbetsarrangemangen och arrangemangen beträffande arbetslokaler, som omfattas av arbetsgivarens rätt att leda arbetet, samt förflyttningar från en uppgift till en annan, arrangemang beträffande den ordinarie arbetstiden, ändringar som planeras i dessa arrangemang och de planerade ändringarnas inverkan på när den ordinarie arbetstiden börjar och slutar liksom tidpunkterna för vilo- och matpauser, om inte något annat följer av ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren.

Ytterligare information: samarbetsombudsmannen