Åland får mer tid att uppfylla villkoren för det produktionsstöd till vindkraften som staten delvis betalar

Arbets- och näringsministeriet 18.11.2015 16.22
Pressmeddelande

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade i dag den 18 november 2015 om åtgärder som landskapet Åland ska vidta senast den 1 februari 2016 för att det kan anses ha uppfyllt villkoren för det produktionsstöd till vindkraften som staten delvis betalar.

Landskapet Åland förväntas bl.a. sänka riktpriset enligt landskapslagen betydligt, så att produktionsstödet för el som produceras vid vindkraftverken i fråga inte överstiger det avkastningskrav som riskdagen fastställt.

Regeringen slog också fast att landskapet Åland senast vid ingången av februari 2016 ska tillställa kommissionen en handlingsplan för förnybar energi enligt EU:s direktiv om förnybar energi.

Landskapet Åland förväntas dessutom att senast vid ingången av februari i landskapets budget ha beslutat om en fullmakt inom ramen för vilken vindkraftskapacitet kan godkännas i stödsystemet enligt landskapslagen. I beslutet ska beaktas att ansvaret för kostnaderna för det produktionsstöd som betalas till elproducenterna också fortsättningsvis vilar på landskapet.

Om landskapet Åland inte har vidtagit de ovan nämnda åtgärderna senast den 1 februari 2016, deltar staten inte i kostnaderna för det produktionsstöd som betalas för el som produceras vid de vindkraftverk som byggs i landskapet Åland. Då föreligger det inte heller några förutsättningar för att Europeiska kommissionen ska behandla frågan om huruvida stödet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd, och inga myndighetsuppgifter enligt landskapets system för stöd till vindkraftsel överförs på Energimyndigheten genom en överenskommelseförordning.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Anja Liukko, ANM, tfn 029 506 2078
näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490