Regionala utvecklingsutsikter: Stora investeringar vitamininjektioner för regionerna

Arbets- och näringsministeriet 24.9.2015 10.00
Pressmeddelande

ANM och NTM-Centralerna informerar

Den ekonomiska utvecklingen kommer också fortsättningsvis att vara svag på olika håll i Finland under den närmaste framtiden. Konstaterandet härstammar från rapporten Regionala utvecklingsutsikter hösten 2015, som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna producerat och som offentliggjordes i Jyväskylä den 24 september 2015.

Det ekonomiska läget fortsätter att vara osäkert, trots att man i våras redan tänkte att en ändring mot det bättre har skett. Utsikterna för handeln och de privata tjänsterna, som stöder sig på hemmamarknaden, är svaga, vilket försämrar helhetsbilden för regionerna. Inom industrin däremot kan det inom vissa regioner äntligen skönjas svaga tecken på positiv utveckling.

Rapporten Regionala utvecklingsutsikter granskar de regionala utvecklingsutsikterna inom 67 ekonomiska regioner. Enligt rapporten är läget för näringslivet i dag bättre än för ett år sedan inom endast 14 ekonomiska regioner. Läget är oförändrat inom 33 och har blivit sämre inom 20 ekonomiska regioner. Inom det närmaste halvåret förväntas situationen för näringslivet förbättras endast inom 14 ekonomiska regioner.

Det att arbetena för att bygga kärnkraftverket i Pyhäjoki inleds innebär en viktig vitamininjektion för Norra Österbotten, särskilt för Brahestadsregionen. Den positiva utvecklingen inom Brahestadsregionen förklaras delvis också av investeringarna i stålfabriken. Den bioproduktfabrik som ska byggas i Äänekoski är ett viktigt projekt för Mellersta Finland och bidrar till att göra utsikterna för särskilt Äänekoskiregionen positiva långt in i framtiden.

Bakom den positiva utvecklingen i Östra Lappland ligger öppnandet av en träproduktfabrik i Kemijärvi och återöppnandet av ett skidcentrum. Trots att arbetslösheten inom regionen har börjat minska, är arbetslösheten inom Östra Lappland fortfarande den högsta bland de ekonomiska regionerna.

Nedläggningen av Microsofts verksamhet försämrar sysselsättningsläget inom både Saloregionen och Egentliga Finland i övrigt. Tillväxten inom marinindustrin och läkemedelsindustrin höjer förväntningarna särskilt inom Åboregionen.

Den försämrade situationen inom jordbruket återspeglas klart i prognoserna för flera regioner. Detta syns tydligast inom mjölkproduktionen där producentpriserna har sjunkit. När det gäller hösten försämras situationen för jordbruket av de dåliga skördeutsikterna.

Långtidsarbetslösheten ökar

Arbetslösheten håller på att öka ytterligare inom de flesta regioner, dock långsammare än tidigare. Det att arbetslöshetsperioderna tenderar att bli längre utgör också fortsättningsvis ett problem. Det har blivit svårare för de högtutbildade, särskilt sådana som nyligen utexaminerats, att få arbete. Inom de närmaste sex månaderna förväntas arbetslösheten att öka inom 35 ekonomiska regioner och minska endast inom fem ekonomiska regioner av de totalt 67 ekonomiska regionerna.

Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som kommer ut två gånger om året och som innehåller sammanfattningar av regionutvecklarnas uppfattningar om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden inom de ekonomiska regionerna och närings-, trafik- och miljöcentralernas områden. Efter den 24 september 2015 återfinns den aktuella utvecklingsrapporten för hösten 2015 och videoupptagningen från publikationstillfället på webbadressen: www.temtoimialapalvelu.fi

Ytterligare upplysningar:

utvecklingsexpert Jouko Nieminen, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769

utvecklingschef Esa Tikkanen, TEM, tfn 029 506 3681