Analys: Kollektivavtalssystemen bestämmer de lokala avtalen i vissa europeiska länder

Arbets- och näringsministeriet 26.4.2016 11.13
Pressmeddelande
I vissa europeiska länder skapar kollektivavtalssystemen ramarna för de lokala avtalen. Det är ovanligt med arrangemang och avvikelser som sker genom lagstiftning. Lönen går det däremot att på något sätt avtala om yrkes- eller uppgiftsspecifikt. Om det går att avtala om lönerna på lokal nivå, garanteras en miniminivå i allmänhet genom en lag om minimilön eller en kollektivavtalsbestämmelse.

Ovanstående uppgifter framgår av en analys som arbets- och näringsministeriet publicerade den 26 april där systemen för lokala avtal samt utvecklingen och särdragen i fråga om lokala avtal i sju EU-länder granskas.  

Analysen anknyter till beredningen av ett konkurrenskraftsavtal

Näringsminister Olli Rehn beslutade i februari 2016 att det ska göras en kartläggning av sju EU-länders praxis i fråga om lokala avtal. Utredningen anknyter till den beredning av avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna som är aktuell i Finland.

- I regeringens spetsprojekt för sysselsättning och konkurrenskraft ingår att främja lokala avtal. Denna analys ökar vår internationella kunskapsbas om avtalssystemen och om de lokala avtalens karaktär och stöder därmed målen för regeringens spetsprojekt, säger minister Rehn.

- Regeringen har som mål att uppmuntra parterna i arbetslivet att skapa förfaranden för lokala avtal på arbetsplatserna och se till att förutsättningarna för lokala avtal förbättras genom lagstiftningsprojekt. Analysen ger bakgrundsinformation för regeringens arbete, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Avtalssystemen decentraliseras

I analysen framgick att förhandlingsprocesserna decentraliserats och blivit flexiblare i och med att den globala konkurrensen efter 2008 blivit hårdare på olika håll i Europa. Från avtalsförhandlingar på riksnivå har utvecklingen gått mot mer förhandlingar på bransch- och företagsnivå eller från förhandlingar på branschnivå till förhandlingar på företagsnivå.  Tecken på att utvecklingen gått mot ett mer centraliserat system kan ses i Estland och Litauen.

Analysen innehåller en allmän beskrivning av de lokala avtalen på systemnivå och ett avsnitt med bakgrundsinformation om hur anställningsvillkoren har utvecklats. I analysen granskas avtalssystemets och lagstiftningens roll, avtalande om löner och arbetstider samt betydelsen av normala förhållanden eller krisförhållanden för avvikelser. De länder som ingår i analysen är Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Irland, Österrike och Spanien. Uppgifterna för analysen samlades i huvudsak in via Finlands ambassader.

Lokala avtal i vissa europeiska länder - omfattning och särdrag (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 47118
Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 345 8490
Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236