Delegationen för rymdärenden tillsatt för tiden 1.4.2016-31.3.2019

Arbets- och näringsministeriet 17.3.2016 13.15
Pressmeddelande
Statsrådet tillsatte den 17 mars 2016 delegationen för rymdärenden för mandattiden 1.4.2016-31.3.2019. Den nuvarande delegationens treåriga mandattid går ut vid utgången av mars.

Som ordförande för delegationen fortsätter understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet. Till vice ordförande utsågs kommunikationsrådet Päivi Antikainen från kommunikationsministeriet.

Delegationens medlemmar är biträdande avdelningschef Timo Kantola från utrikesministeriet, direktören för internationella ärenden Tiina Peltola-Lampi från inrikesministeriet, avdelningschef Raimo Jyväsjärvi från försvarsministeriet, undervisningsrådet Petteri Kauppinen från undervisnings- och kulturministeriet, överinspektör Petri Liljaniemi från miljöministeriet, forskningsdirektör Yrjö Viisanen från Meteorologiska institutet, forskningsdirektör Tiina Sarjakoski från Lantmäteriverket, enhetschef Susan Linko från Finlands Akademi, direktör Ilona Lundström från Innovationsfinansieringsverket Tekes och VD Harri Lähti från Ruag Space Finland Oy Ab som företrädare för Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry.

Delegationen utser en sekreterare och eventuella permanenta sakkunniga på sitt första möte.

Delegationen har en central roll i den finländska rymdförvaltningen. Den har bl.a. svarat för utarbetandet av den nationella rymdstrategin 2016-2020 och följer upp hur strategin genomförs i praktiken. Delegationen gör också utredningar och framställningar om de nationella målen inom rymdsektorn samt följer upp hur den nationella rymdstrategin genomförs.

Dessutom ger delegationen utlåtanden för utveckling av forskningen och utbildningen samt den industriella verksamheten inom rymdsektorn, för utnyttjande av rymdverksamhetens vinningar samt för utveckling av samarbetet mellan de finländska parterna i branschen. Den deltar också i beredningen av de nationella synpunkterna för Europeiska rymdorganisationens (ESA) ministermöten och rymdrelaterade EU-ärenden.

Rymdfrågorna är horisontella och överskrider förvaltningsgränserna. Delegationen, som är verksam i anslutning till arbets- och näringsministeriet, sammanför de olika förvaltningsområdenas synvinklar. Ministerierna svarar dock själva för utvecklingen och utnyttjandet av rymdverksamheten inom sitt förvaltningsområde.

Information om rymdverksamheten i Finland: www.tem.fi/rymd och www.spacefinland.fi

Ytterligare upplysningar:
handelsrådet Marjaana Aarnikka, ANM, tfn 050 338 4350