Barometerenkät: Positiva konjunkturutsikter för digitalt inriktade små och medelstora företag

Arbets- och näringsministeriet 7.9.2015 9.00
Pressmeddelande

Digitalt inriktade små och medelstora företag (SMF-företag) har positivare konjunkturutsikter för nästa år än andra SMF-företag. Uppskattningsvis åtta procent av alla SMF-företag är digitalt inriktade. Av dem väntade sig över 40 procent att konjunkturutsikterna blir bättre nästa år. Dessa uppgifter baserar sig på material från en barometerundersökning bland SMF-företag som offentliggjordes den 7 september 2015.

SMF-företag som är internationella, starkt tillväxtorienterade och digitalt inriktade är en av de nyckelgrupper som arbets- och näringsministeriets insatser inriktas på. Konjunkturbilden för dem är klart positivare än för SMF-företagen i genomsnitt. 

- Det är bra att komma ihåg att digital affärsverksamhet är central för konkurrenskraften - nu och i framtiden. Detta strävar vi uttryckligen efter att främja med våra egna politikåtgärder, konstaterar Markku Wallin, som är avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet.

Digitalt inriktade företag är tydliga föregångare på det finländska företagsfältet. Enligt enkäten har digitala företag stark tendens att förnya sig. I jämförelse med alla andra SMF-företag har de lanserat klart fler nya produkter på marknaden eller tagit i bruk ny teknik. De anställer även ny personal och utvidgar till nya marknader oftare än vad andra SMF-företag gör.

Alla branscher har nytta av digitalisering

Inom alla branscher har digitalisering stor betydelse när det gäller att stärka bilden av företaget och utveckla kundservicen. Genom digitala verksamhetsfunktioner strävar företagen efter att stärka bilden av företaget samt nå nya kundgrupper och förbättra kundservicen. Dessutom drar de nytta av digitaliseringen när de effektiviserar sina affärsprocesser.

Digitala verktyg ses som en möjlighet till tillväxt och betydelsen av dem ökar. Sociala mediers betydelse ökar inom alla branscher. För konsumentinriktad handel är näthandel och sociala medier särskilt viktiga kanaler när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Företag som producerar tjänster för företag är tydliga föregångare inom användning av molntjänster och digitala distributionskanaler. Big data och industriellt internet verkar inte ha slagit igenom bland SMF-företagen, och verkligt få företag använder dem för närvarande. 

Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet genomför en barometerundersökning bland SMF-företag två gånger om året. Barometern för hösten 2015 baserar sig på svar från över 6 500 SMF-företag. Resultaten från enkäten används bl.a. i regionala rapporter och separata rapporter från ANM.

Ytterligare information:

Markku Wallin, avdelningschef, ANM, tfn 029 504 8010

Samuli Rikama, ekonom, ANM, tfn 029 506 0150

Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 3681