Förslagen till klarläggning av utvecklingsbolagens roll färdiga

Arbets- och näringsministeriet 12.5.2015 8.59
Pressmeddelande
 En utredning om regionala utvecklingsbolags roll, som inleddes på initiativ av näringsminister Jan Vapaavuori, har blivit färdig. Utredningen gjordes av stadsrådet Markku Andersson, och rapporten innehåller flera konkreta åtgärder till utveckling av verksamheten.

Under de senaste åren har det skett väsentliga förändringar i den kommunala ekonomin, programarbetet och  finansieringen. Dessa har påverkat de regionala utvecklingsbolagens situation.  

? Finländska utvecklingsbolag är en bra och välfungerande innovation, men konceptet behöver förnyas för att bolagen ska kunna svara också på de utmaningar som det regionala utvecklingsarbetet ställs inför i en värld som är stadd i förändring och där resurserna minskar, sammanfattar näringsminister Jan Vapaavuori.

Utredningens tre viktigaste förslag:

1) Inleds förberedelser på bred basis för att skapa "en handlingsmodell för finländskt utvecklingsbolag 2020". Utvecklingsbolagens funktionella roll stärks och klarläggs i förhållande till andra aktörer, vilket sker genom att man definierar utvecklingsbolags ställning som en del av den nationella näringspolitiska helhet som finansieras med allmänna medel.

2) Som en snabbt genomförbar pilotåtgärd införs ett företagsutvecklingsverktyg av sedeltyp. Denna service kan tas i omfattande bruk genom ett avtal mellan NTM-centralerna och utvecklingsbolagen. Målet är att komplettera verksamheten hos statens näringspolitiska organisationer genom att man ökar kännedomen om deras finansiella produkter och samtidigt användningen av dessa vid bolag.
3) Utvecklingsbolagens finansiering säkerställs och därigenom garanteras en effektiv riktning av offentliga företagstjänster och  stöd. Det är fråga om partnerskap där utvecklingsbolagen vid sidan av kommunernas näringspolitiska mål och också genomför nationella näringspolitiska mål.

Den utredning som nu blivit färdig är avsedd att utgöra en bakgrund till tjänstemannaberedningen och den kommande regeringens beslutsfattande.

Utredningen finns tillgänglig på adressen: https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_raportteja

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511
konsultative tjänstemannen Johanna Osenius, ANM, tfn 029 506 4937
utredningsperson Markku Andersson, tfn 0400 653 403