Inte tillräcklig visshet om den faktiska bestämmanderätten i Migrit

Arbets- och näringsministeriet 16.7.2015 12.30
Pressmeddelande

Enligt de utredningar som gjorts vid arbets- och näringsministeriet och den inkomna informationen har det inte i tillräcklig grad kunnat bekräftas att bestämmanderätten i bolaget Migrit Solarna Energija verkligen innehas av aktörer som har sin bostadsort eller hemvist inom EU eller EFTA-området. 

Arbets- och näringsministeriet bad den 1 juli 2015 Fennovoima lämna kompletterande utredning om hur det faktiska ägandet realiseras i Migrit, efter att Fennovoima den 30 juni 2015 hade lämnat in den utredning om innehav som krävdes i samband med ansökan om att uppföra en kärnkraftverksenhet som planerats i Pyhäjoki. I utredningen om innehav uppgav Fennovoima att Migrit var aktieägare i Voimaosakeyhtiö SF, som är Fennovoimas huvudägare, och därmed en indirekt ägare i Fennovoima med nästan nio procents andel.

Fennovoimas utredning om innehav syftade till att visa att minst 60 procents faktiskt innehav i bolaget finns hos aktörer som har sin bostadsort eller hemvist inom EU eller EFTA-området. Villkoret på innehav ingick i kompletteringen av statsrådets principbeslut om Fennovoima, som riksdagen fastställde i december 2014.

Fennovoima lämnade in sin kompletterande utredning till ministeriet den 6 juli. Arbets- och näringsministeriet begärde information om bolaget hos olika myndigheter både i Finland och i Kroatien och lät dessutom göra en utredning om det hos Ernst & Young.

Efter den nu gjorda utredningen överförs ärendet till näringsministern för övervägande. Härnäst måste det beslutas huruvida projektet fortfarande är förenligt med samhällets helhetsintresse. Arbets- och näringsministeriet har konsulterat justitiekanslersämbetet i ärendet. Enligt tolkningen är processen kring ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftsverk öppen tills ärendet föreläggs statsrådet för behandling.   

Fennovoimas utredning om innehav är, till de delar som den är offentlig, tillgänglig hos arbets- och näringsministeriets registratorskontor ([email protected]). Efter att Fennovoima bad att materialet skulle hemlighållas, fattade arbets- och näringsministeriet ett beslut i enlighet med offentlighetslagen i frågan. Utifrån det kan konstateras att merparten av materialet är offentligt. Ett undantag utgörs av material som hänför sig till Fennovoimas affärshemligheter eller integritetsskyddet för personer.

Ytterligare upplysningar:

industrirådet Herkko Plit, ANM, tfn 050 462 0788