Näringsminister Vapaavuori låter utreda regionala utvecklingsbolags roll i arbets- och näringspolitiken

Arbets- och näringsministeriet 25.3.2015 14.30
Pressmeddelande

Näringsminister Jan Vapaavuori har startat ett utredningsprojekt som syftar till att utreda regionala utvecklingsbolags roll och kartlägga sådana hinder för företagsverksamheten som bromsar upp förnyelsen av näringsstrukturen inom regionerna. Utredningen ska göras av stadsrådet Markku Andersson.

Utredningen har ett samband med organiseringen av myndigheters och andra aktörers uppgifter och reformen av strukturerna och den kompletterar för sin del reformen av arbets- och näringsministeriets företagsstödssystem.

Utredaren har till uppdrag att 1) skapa en helhetsbild av nuläget för utvecklingsbolagen och omfattningen av deras verksamhet samt av deras förutsättningar att genomföra kommunernas och statens arbets- och näringspolitik, 2) utreda den finansiella grunden för den regionala utvecklingen av näringar och påpeka identifierade möjligheter och utvecklingsbehov samt 3) lägga fram direkta förslag till åtgärder som kan vidtas på kort sikt, inkl. lagstiftningsreformer, samt ge rekommendationer om politik på längre sikt.

Arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund deltar i utredningen genom att erbjuda sakkunnighjälp.

Utredningsmannens rapport ska stå till arbets- och näringsministeriets förfogande senast den 1 maj 2015.

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Johanna Osenius, ANM, tfn 029 506 4937

utredningsperson Markku Andersson, tfn 0400 653 403

Jan Vapaavuori