Uppsägningarna vid NTM-centralerna förutsätter kraftig reform av verksamheten

Arbets- och näringsministeriet 20.1.2015 9.10
Pressmeddelande
De samarbetsförhandlingar vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet som inleddes i september 2014 har nu slutförts.

Slutresultat av förhandlingarna är en lösning där största delen av NTM-centralernas sparbehov på 33 miljoner tillfredsställs genom naturlig avgång, huvudsakligen genom pensionering (cirka 20 miljoner). Knappt en tredjedel av besparingarna verkställs genom uppsägningar (cirka 9 miljoner euro) och resterande 4 miljoner euro genom andra sparåtgärder.

Bakom samarbetsförhandlingarna ligger regeringens strukturpolitiska program, som innehåller satsningar på tillväxt och ett paket för anpassning av statsfinanserna. Målet är att samtidigt investera i tillväxt och konkurrenskraft samt balansera statsfinanserna.

Som en del av de anpassningsåtgärder som regeringen har fastställt och för att råda bot på underskottet i den offentliga ekonomin, ålades NTM-centralerna besparingar på 33 miljoner euro under åren 2015?2018. Dessutom minskar det tekniska stödet från EU:s strukturfonder med 56 miljoner euro under åren 2014-2020.

Vid sidan av besparingarna söks också andra medel för att förbättra produktiviteten genom att förnya de nuvarande arbetssätten.

Besparingarna är så stora att det var nödvändigt att inleda reformer och samarbetsförhandlingar. Samarbetsförhandlingarna gällde vid arbets- och näringsministeriet uppgifter som sköts med tekniskt stöd från strukturfonderna. Vid NTM-centralerna gällde de såväl uppgifter som sköts med tekniskt stöd från strukturfonderna som anställda med omkostnadsanslag.

Samarbetsförhandlingarna omfattade vid NTM-centralerna sammanlagt 3 300 personer. När förhandlingarna inleddes uppskattades den totala minskningen omräknad i årsverken till 700 årsverken. Vid ministeriet uppskattades det i början av förhandlingarna att minskningsbehovet var mindre än 20 årsverken.

Vid förhandlingarna kunde personalminskningarna halveras

När förhandlingarna har slutförts, förbereder NTM-centralerna och ANM uppsägning av högst 220 personer. Av dem arbetar 60 personer genom tekniskt stöd från strukturfonderna och 160 har anställts med NTM-centralernas omkostnadslag. I siffrorna ingår 11 personer som vid ANM arbetar genom tekniskt stöd från strukturfonderna. När förhandlingarna inleddes uppskattades antalet personer som skulle uppsägas till högst 470, varav 320 var anställda med NTM-centralernas omkostnadsanslag och sammanlagt 150 personer var anställda vid ANM och NTM-centralerna med tekniskt stöd från strukturfonderna.

Antalet personer som kommer att sägas upp preciseras ytterligare under våren specifikt för varje NTM-central, när centralerna tar emot interna anmälningar till nyckeluppgifter i anslutning till verksamheten och arbetssätten. Uppsägningarna inleds i maj.

De preliminära uppgifterna om antalet personer som ska sägas upp är följande: NTM-centralen i Nyland 14, NTM-centralen i Egentliga Finland 12, NTM-centralen i Satakunta 3, NTM-centralen i Tavastland 6, NTM-centralen i Birkaland 15, NTM-centralen i Sydöstra Finland 7, NTM-centralen i Södra Savolax 5, NTM-centralen i Norra Savolax 10, NTM-centralen i Norra Karelen 4, NTM-centralen i Mellersta Finland 9, NTM-centralen i Södra Österbotten 11, NTM-centralen i Österbotten 3, NTM-centralen i Norra Österbotten 11, NTM-centralen i Kajanaland 3, NTM-centralen i Lappland 9 och NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) 39.

Uppsägningarna av dem som arbetar genom tekniskt stöd från strukturfonderna inleds i februari vid såväl ministeriet som NTM-centralerna.

De personer som sägs upp från uppgifter som sköts med tekniskt stöd från strukturfonderna fördelar sig på följande sätt: NTM-centralen i Södra Savolax 8, NTM-centralen i Mellersta Finland 13, NTM-centralen i Norra Österbotten 19, NTM-centralen i Tavastland 7 och NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter 3. Siffrorna precisras ytterligare.

Vid förhandlingarna togs också upp alternativet att NTM-centralernas hela personal skulle permitteras. Det alternativet frångicks dock, eftersom långa och årligen upprepade permitteringar väsentligen skulle ha försvagat NTM-centralernas kundservice och funktionsförmåga. Dessutom skulle de oskäligt ha förlängt de anställdas redan nu långa tid av osäkerhet om de kommande uppsägningslösningarna och sannolikt också ha skjutit upp behövliga ändringar i arbetssätten.

Personalen stöds vid omställningen

Vid ministeriet och NTM-centralerna har i enlighet med en god arbetsgivarpolitik tagits i bruk ett omfattande omställningsstödpaket för att ta hand om personalen i en svår situation. Ett gott stöd ger här ANM-koncernens specialkompetens i hantering av omställningar i arbetslivet. Med hjälp av omställningsstödpaketet främjas med alla medel sysselsättningen i nya uppgifter antingen inom den offentliga sektorn eller annanstans i samhället. För omställningsstödet har reserverats tillräckliga resurser och kunskap om omställningsstödet.

De ministerier och ämbetsverk som styr NTM-centralerna samt NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna har förbundit sig att omplacera den personal som hotas av uppsägning. Dessutom tillämpas bl.a. en 1+1-modell, där den nuvarande arbetsgivaren betalar lönen för det första året när en ny arbetsgivare förbinder sig att anställa en person för minst ett år till. Som uppsägningsersättning är det möjligt att få högst ett års lön. För personalen har också skräddarsytts ett särskilt utbildningsprogram som sporrar tjänstemän att bli företagare.

Sparmöjligheter har noggrants sökts i samarbete med organisationerna

Vid samarbetsförhandlingarna hittade man i nära samarbete med personalorganisationerna betydande sparmöjligheter också bland andra kostnader än personalkostnader. Sådana är bl.a. besparingar i lokalkostnader, köpta tjänster och resekostnader.

Eftersom personalkostnaderna emellertid utgör 80-85 procent av NTM-centralernas omkostnader, är det inte möjligt att göra besparingar helt utan personalminskningar.

Reformerna har redan inletts

Vid NTM-centralerna och i strukturfondsverksamheten har inletts en omstrukturering som ska leda till en smidigare förvaltning som förbättrar Finlands konkurrenskraft. Tjänsterna tillhandahålls fortfarande vid alla NTM-centraler och de ändringar som ska vidtas är interna effektiviseringsåtgärder inom förvaltningen.

För att besparingarna ska kunna förverkligas söker man fortsättningsvis nya sätt att producera tjänster effektivt och kundvänligt. De centrala ministerier som styr NTM-centralerna har vid sidan av de pågående samarbetsförhandlingarna sammanträtt regelbundet för att dra upp riktlinjerna för reformen av NTM-centralernas uppgifter och tjänster. Ministeriernas gemensamma riktlinjer från november 2014 gav en bra grund för förhandlingarna.

Ministerierna kom överens om hur besparingarna vid NTM-centralerna ska fördelas mellan förvaltningsområdena. Dessutom kom man överens om sådana ändringar i arbetssätten som ska främja förnyelse. Övergången till elektroniska uppgifter och funktioner har en central roll i reformen av verksamheten.

Reformer har börjat genomföras i snabb takt. Verksamheten effektiviseras bl.a. med hjälp av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter, som startade vid ingången av 2015, samt genom koncentration av Team Finland-uppgifter, innovations- och uppfinningsärenden, affärsverksamhet och energistöd. Dessutom har det gjorts ändringar i skötseln av vissa tillståndsuppgifter enligt naturskyddslagen som gäller artskydd och skötseln av regionala transportstöd och tjänster för utveckling av företagsverksamhet.

I reformen söks sådana lösningar och omstruktureringar som kan trygga en kompetent och sakkunnig skötsel av uppgifterna i en situation där resurserna väsentligen minskar.

Den sakkunskap som hänför sig till de omstrukturerade uppgifterna kommer även i fortsättningen att stå till förfogande vid samtliga NTM-centraler, men den kommer att utnyttjas mera flexibelt och inom större områden.

Förvaltningsmodellen för strukturfonderna gjordes under år 2014 kostnadseffektiv genom övergång till en modell med fyra storregioner. Förvaltningen av strukturfonderna har förenklats, eftersom finansieringen kännbart har minskat sedan den föregående perioden. Målet är att resurserna i stället för till förvaltningen ska riktas till nya projekt som ger upphov till ny affärsverksamhet och förbättrar sysselsättningen. Samtidigt har införts helt elektroniska tjänster och förskottsbetalningar, som underlättar inledandet av projekt.


Ytterligare upplysningar om bakgrunderna till samarbetsförhandlingarna http://www.tem.fi/sv/regionutveckling/regionstyrning_4831/samarbetsforhandlingarna_vid_ntm-centralerna

Ett meddelande om ministeriernas gemensamma riktlinjer i NTM-centralreformen http://www.tem.fi/sv/ministeriet/meddelanden_ministeriet?89532_m=116634


Ytterligare upplysningar:
överdirektör Taina Susiluoto, ANM, tfn 029 506 0400
näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511