Uppsägningarna vid NTM-centralerna kunde minskas, omställningsstöd gav resultat

Arbets- och näringsministeriet 7.5.2015 9.00
Pressmeddelande
Som en del av de anpassningsåtgärder som regeringen har fastställt och för att råda bot på underskottet i den offentliga ekonomin, ålades NTM-centralerna besparingar på 33 miljoner euro under åren 2015?2018. Dessutom minskar det tekniska stödet från EU:s strukturfonder med 56 miljoner euro under åren 2014-2020.

De samarbetsförhandlingar vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet som på grund av besparingarna inleddes i september 2014 har nu slutförts även vid varje NTM-central.

När de riksomfattande förhandlingarna avslutades i januari 2015, bedömdes att den största delen av NTM-centralernas sparbehov på 33 miljoner tillgodoses genom naturlig avgång, huvudsakligen genom pensionering. Då uppskattades att en knapp tredjedel av besparingarna ska verkställas genom uppsägningar och resten genom andra sparåtgärder. Vid de fortsatta förhandlingarna kunde antalet anställda som ska sägas upp minskas ytterligare genom ett omfattande ibruktagande av omställningsstöd samt genom andra sparåtgärder.

Antalet anställda som ska sägas upp från NTM-centralerna uppgår nu totalt till 85 personer.

Antalet personer som ska sägas upp vid varje NTM-central är följande:

NTM-centralen i Nyland 6, NTM-centralen i Egentliga Finland 5, NTM-centralen i Satakunta 2, NTM-centralen i Tavastland 2, NTM-centralen i Birkaland 0, NTM-centralen i Sydöstra Finland 5, NTM-centralen i Södra Savolax 2, NTM-centralen i Norra Savolax 2, NTM-centralen i Norra Karelen 2, NTM-centralen i Mellersta Finland 5, NTM-centralen i Södra Österbotten 12, NTM-centralen i Österbotten 0, NTM-centralen i Norra Österbotten 9, NTM-centralen i Kajanaland 0, NTM-centralen i Lappland 8 och NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) 25.

De uppsägningar som verkställdes tidigare i år i fråga om det tekniska stödet från strukturfonderna ledde till att 29 personer sades upp vid NTM-centralerna.

Personalen fick nya möjligheter med hjälp av omställningsstöd

Vid ministeriet och NTM-centralerna finns i enlighet med en god arbetsgivarpolitik i bruk ett omfattande omställningsstödpaket för att ta hand om personalen i en svår situation. Ett gott stöd ger också ANM-koncernens specialkompetens i hantering av omställningar i arbetslivet.

De ministerier och ämbetsverk som styr NTM-centralerna samt NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna har förbundit sig att omplacera den personal som hotas av uppsägning. Dessutom tillämpas bland annat en 1+1-modell, där den nuvarande arbetsgivaren betalar lönen för det första året, när en ny arbetsgivare förbinder sig att anställa en person för minst motsvarande tid. Som uppsägningsersättning är det möjligt att få högst ett års lön. För personalen har också skräddarsytts ett särskilt utbildningsprogram som sporrar tjänstemän att bli företagare.

- Uppsägningarna har kunnat minskas avsevärt med hjälp av metoderna inom omställningsstödet och genom s.k. naturlig avgång. Hittills har 123 anställda valt frivillig uppsägningsersättning. Med hjälp av 1+1-modellen övergår 16 anställda till en annan arbetsgivare. I år och under kommande år ska också ett stort antal anställda vid NTM-centralerna gå i pension. Besparingar uppnås också bland annat i fråga om lokalkostnader och köpta tjänster. I och med att personalen minskar och den hårda sparkuren måste uppgifter och funktioner naturligtvis reformeras kraftigt, berättar överdirektör Taina Susiluoto från arbets- och näringsministeriet.

En reform av verksamheten och uppgifterna tryggar NTM-tjänsterna i alla regioner

Vid NTM-centralerna och i strukturfondsverksamheten har inletts en omstrukturering som ska leda till en smidigare förvaltning som förbättrar Finlands konkurrenskraft. För att besparingarna ska kunna förverkligas söker man fortsättningsvis nya sätt att producera tjänster effektivt och kundvänligt. NTM-tjänster fås fortfarande vid alla NTM-centraler. Övergången till elektroniska funktioner har en central roll i reformen av verksamheten.

- Omställningssituationen har under det senaste året varit mycket krävande för hela personalen. Vår strävan har dock varit att tjänsterna för kunderna ska skötas väl under hela omorganiseringen. Resultaten av en färsk kundenkät visar att man lyckats med detta, eftersom servicetillfredsställelsen rentav ökat. Detta är viktigt, eftersom NTM-tjänsterna, som hänför sig till näringsverksamhet, trafik och miljö, har en stor betydelse för näringslivets förnyelse och stödjandet av en hållbar ekonomisk tillväxt i regionerna, betonar Susiluoto.

Förvaltningsmodellen för strukturfonderna gjordes under år 2014 kostnadseffektiv genom övergång till en modell med fyra storregioner. Förvaltningen av strukturfonderna har förenklats, eftersom finansieringen kännbart har minskat sedan den föregående perioden. Målet är att resurserna i stället för till förvaltningen ska riktas till nya projekt som ger upphov till ny affärsverksamhet och förbättrar sysselsättningen. Samtidigt har det införts helt elektroniska tjänster och förskottsbetalningar, som underlättar inledandet av projekt.

Bakom samarbetsförhandlingarna ligger regeringens sparbeslut och det minskade tekniska stödet från strukturfonderna

Bakom samarbetsförhandlingarna ligger det strukturpolitiska programmet för Katainens och Stubbs regeringar, som innehåller satsningar på tillväxt och ett paket för anpassning av statsfinanserna. Målet är att samtidigt investera i tillväxt och konkurrenskraft samt balansera statsfinanserna.

Som en del av de anpassningsåtgärder som regeringen har fastställt och för att råda bot på underskottet i den offentliga ekonomin, ålades NTM-centralerna besparingar på 33 miljoner euro under åren 2015?2018. Dessutom minskar det tekniska stödet från EU:s strukturfonder med 56 miljoner euro under åren 2014-2020.

ANM:s meddelande efter att de riksomfattande förhandlingarna avslutats i januari 2015 http://www.tem.fi/sv/ministeriet/meddelanden_ministeriet?89532_m=117139

Ytterligare upplysningar om bakgrunderna till samarbetsförhandlingarna http://www.tem.fi/sv/regionutveckling/regionstyrning_4831/samarbetsforhandlingarna_vid_ntm-centralerna

Ett meddelande om ministeriernas gemensamma riktlinjer i NTM-centralreformen http://www.tem.fi/sv/ministeriet/meddelanden_ministeriet?89532_m=116634

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Taina Susiluoto, ANM, tfn 029 506 0400
överdirektör Leena Gunnar, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 029 136
överdirektör Pekka Häkkinen, NTM-centralen i Södra Savolax, tfn 0295 024 153    
överdirektör Marja Karvonen, NTM-centralen i Satakunta, tfn  0295 022 111    
överdirektör Juha Niemelä, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 860         
överdirektör Ari Niiranen, NTM-centralen i Norra Karelen, tfn 0295 026 166
överdirektör Rita Piirainen, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 257
överdirektör Kimmo Puolitaival, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 588         
överdirektör Kari Pääkkönen, NTM-centralen i Kajanaland, tfn 0295 023 800
överdirektör Matti Räinä, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 279
överdirektör Pirkko Saarela, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 037 122    
överdirektör Pekka Savolainen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 171
överdirektör Mika Soininen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 403
överdirektör Kaj Suomela, NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 687    
överdirektör Leena Vestala, NTM-centralen i Birkaland, tfn 0295 036 216
överdirektör Kari Virranta, NTM-centralen i Norra Savolax, tfn 0295 026 699
direktör Mikko Salmenoja, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret), tfn 029 504 7986