Energirådets agenda 8.6: energitrygghet och slutsatser om energiunionen

Arbets- och näringsministeriet 5.6.2015 15.44
Pressmeddelande
EU:s energiministrar träffas för ett rådsmöte i Luxemburg måndagen den 8 juni 2015. Ministrarna ska ha en principdebatt om de fortsatta åtgärderna kring den europeiska strategin för energitrygghet. Avsikten är dessutom att man godkänner slutsatserna om energiunionen. Temat för lunchdiskussionerna är EU:s kommande strategi för kondenserad naturgas (LNG). Finland representeras nu för första gången av vår nya näringsminister Olli Rehn.

Energitryggheten har fått ökad betydelse i och med krisen i Ukraina. Kommissionen publicerade den 21 maj 2014 ett meddelande om en europeisk strategi för energitrygghet och inledde i juli 2014 stresstester kring energitryggheten. För Finlands del innehöll testresultatet inte några överraskningar vad gäller vår egen energitrygghet.

I Europeiska rådets slutsatser från mars 2015 uttrycktes ett behov att stärka EU:s lagstiftningsram om leveranssäkerheten för el och naturgas för att t.ex. säkerställa att samtliga avtal som handlar om köp av gas hos utländska leverantörer är helt förenliga med EU-rätten och bestämmelserna om leveranssäkerhet. Ministrarna har för avsikt att vid energirådsmötet diskutera åtgärder för att stärka leveranssäkerheten.

- Energitryggheten förbättras bäst genom att man skapar en fungerande inre marknad för energi. Det är också viktigt att EU:s energitrygghet förbättras genom åtgärder som så långt som möjligt är marknadsbaserade. Om man beslutar sig för att införa stöd eller specialbestämmelser, bör minimering av marknadssnedvridande effekter tas som utgångspunkt, konstaterar näringsminister Rehn.

- Jag ska även presentera det nya regeringsprogrammets energipolitiska riktlinjer och framhäva betydelsen av bioekonomi och förnybar energi för mina europeiska kollegor. Det är viktigt att man beaktar exempelvis de inhemska energikällornas, t.ex. den hållbara biomassans och de avancerade biobränslenas, betydelse för ökad energitrygghet och uppnående av målen för utsläppsminskning, påpekar näringsminister Rehn.

Finland anser att formuleringarna i slutsatserna om energiunionen är balanserade. Målet har varit att hitta en balans mellan huvudmålen för EU:s energipolitik - hållbarhet, konkurrenskraft och leveranssäkerhet - och de fem dimensioner som presenterades i meddelandet om energiunionen (leveranssäkerhet, inre marknad för energi, energieffektivitet, koldioxidsnål energipalett samt forskning och innovation på energiområdet).

När det gäller energieffektivitet har Finland betonat vikten av kostnadseffektiva åtgärder, eftersom vi redan har använt en större del av energieffektivitetspotentialen än de flesta andra medlemsstater.

Vid beredningen av slutsatserna har Finland fäst uppmärksamhet vid stödjandet av konsumenter i svagare ställning och betonat Finlands sätt att hantera energifattigdomen som ett led i den allmänna socialpolitiken och ekonomiska poltiken - inte genom socialpolitik inom energipolitiken.

Finland understöder ett mer omfattande informationsutbyte och bättre samordning i frågor som har att göra med utvecklingen av och funktionen hos el- och naturgasmarknaden.  Kommissionens behörighet ska dock inte ökas när det gäller valet av medlemsstaternas energikällor eller i frågor som inte är av gränsöverskridande karaktär. Förvaltningsmodellen får inte heller öka den administrativa bördan på medlemsstaterna.

Ytterligare upplysningar:

industriråd Petteri Kuuva, ANM, tel. 050 340 2250

överinspektör Ville Niemi, ANM, tfn 050 396 0075