EU-kommissionen informerar sig om stödåtgärderna för de uppsagda i Raumo

Arbets- och näringsministeriet 2.2.2016 9.00
Pressmeddelande
Företrädare för Europeiska kommissionen informerar sig den 2 och 3 februari 2016 om stödåtgärderna för dem som har blivit uppsagda från STX Finland i Raumo. Kommissionen har stött återanställningen och utbildningen av samt arbets- och näringsbyråns tjänster till de 600 uppsagda med sammanlagt 1,4 miljoner euro. Finland har dessutom allokerat 950 000 euro till samma ändamål.

- EU-stödet har haft en stor betydelse för sysselsättningen i Raumoregionen. Tillsammans med de nationella åtgärderna har det möjliggjort utvecklande av kompetensen hos de upp-sagda och gett dem en chans att hitta nytt jobb. Arbets- och näringsförvaltningen, Raumo stad och den tredje sektorn har samarbetat i god anda, vilket bidragit till en högklassig och mångsidig service, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Helsingfors och Raumo får besök av chefen för kommissionens EGF-grupp, Isabelle Prond-zynski, och av Bistra Valchanova, som är en av de ansvariga tjänstemännen för fonden.

Utbildning har gett goda resultat

Det aktuella projektet, som medfinansierats genom Europeiska globaliseringsfonden (EGF), avslutas våren 2016. Med hjälp av EGF-finansieringen har tiotals personer som sagts upp från STX Finland utbildat sig till nytt yrke eller fortbildat sig t.ex. inom maskin- och metallbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen eller sökt sig till företagarutbildning.

Fram till 2016 har cirka två tredjedelar av målgruppen hittat ett nytt jobb eller håller på att ut-bilda sig. Projektet är riktat till personer som sades upp 2013-2014.

Flera EGF-projekt pågår i Finland

Utöver STX Finlands projekt genomförs det i Finland dessutom EGF-projekt också på grund av de senaste årens stora uppsägningar från Broadcom, programvarubranschen och Microsoft.

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av EGF-stödet. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och främjande av företagandet, vid stora strukturella förändringar. Mer information om fonden på webbadressen:www.egr.fi/sv

    
Ytterligare upplysningar:
överinspektör Antto Korhonen, ANM, tfn 029 504 7034