Inhemskt innehav i Fennovoima över 60 % - behandlingen av ansökan om att uppföra kärnkraftverket fortsätter

Arbets- och näringsministeriet 5.8.2015 10.10
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet fortsätter behandlingen av den ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 som Fennovoima lämnat in till statsrådet den 30 juni 2015 eftersom man i dag fått tillräcklig säkerhet om att villkoret angående minst 60 procents inhemskt innehav i bolaget uppfylls.

Det inhemska innehavets tillräcklighet blev säkerställd den 5 augusti 2015 då Fortum Abp och SRV Yhtiöt Oyj meddelade att de blir delägare i Fennovoima Ab:s delägarbolag Voimaosakeyhtiö SF och Outokumpu Oyj meddelade att bolaget ökar sitt innehav i delägarbolaget. Fortums ägarandel på cirka 6,6 procent och SRV:s ägarandel på cirka 1,8 procent i Fennovoima samt Oukokumpus utökning av sin ägarandel med cirka 1,8 procent tillsammans med det tidigare inhemska innehavet gör att det inhemska innehavet i bolaget överskrider 60 procent.

? Utgående från de nya uppgifterna om innehav som erhållits i dag kan vi konstatera att vi nu fått tillräcklig säkerhet om att det inhemska innehavet i Fennovoima, genom de bolag som förbundit sig vid den fortsatta finansieringen av projektet, faktiskt och på ett juridiskt hållbart sätt överskrider det krävda innehavet om minst 60 %. Således är det inhemska innehavet på en sådan nivå som enligt statsrådet och riksdagen krävs för att det ska vara förenligt med samhällets helhetsintresse, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Statsrådet hade fattat ett formellt beslut angående ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk i det fallet att bedömningen av huruvida villkoret angående graden av inhemskt innehav uppfylls skulle ha varit negativ. Om villkoret angående inhemskt innehav inte hade uppfyllts, hade arbets- och näringsministeriet den 6 augusti 2015 förelagt statsrådets allmänna sammanträde ett förslag om att ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk ska avslås.

? Eftersom villkoret angående inhemskt innehav uppfylls, kan behandlingen av ansökningen fortsätta i enlighet med bestämmelserna i kärnenergilagen. I detta sammanhang får man inte glömma projektets samhälleliga betydelse. Byggandet av kärnkraft bidrar till minskning av växthusgasutsläppen och främjar elmarknadens funktion, självförsörjningen i fråga om elproduktion och effektens tillräcklighet.

? Finland importerar nästan en femtedel av den el som förbrukas i landet och enligt uppskattning kommer förbrukningen att öka från de nuvarande 83 terawattimmarna med 9-25 TWh fram till år 2035. Hanhikivi 1:s produktion kan enligt uppskattning täcka cirka 10 % av efterfrågan på el i slutet av 2020-talet. Projektet har också betydelsefulla regionalekonomiska effekter i Norra Österbotten. Sysselsättningseffekterna under byggnadstiden är tiotusentals årsverken. De positiva effekterna på samhällsekonomin i fråga om både nationalprodukten och sysselsättningen är uppskattningsvis 0,2-0,3 procentenheter. För investeringarna i kärnkraften förutsätts inte något stöd från finska staten.

Arbets- och näringsministeriet behandlar ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk i enlighet med kärnenergilagen. Behandlingen av ansökningen uppskattas ta minst två år. Sådana omständigheter som särskilt ska bedömas är frågor kring kärnsäkerheten och andra frågor med anknytning till ett säkert byggande och en säker drift av anläggningen. Samtidigt ska Strålsäkerhetscentralen noggrant bedöma omständigheter kring anläggningens tekniska säkerhet.

Arbets- och näringsministeriet inleder på sensommaren ett lagstadgat remissförfarande med anledning av ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk, och då kan också medborgarna framföra sina åsikter och lämna sina utlåtanden över saken före utgången av året. Utlåtande ska begäras också av andra ministerier, av myndigheter, kommuner och medborgarorganisationer samt av myndigheterna i Sverige på basis av överenskommelsen kring kärnanläggningar vid gränserna.  

Enligt det principbeslut som år 2010 fattades om Fennovoimas projekt ska företaget före utgången av juni 2016 antigen lägga fram ett avtal om samarbete kring kärnavfallshanteringen med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga bolagen TVO och Fortum eller ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av en egen slutförvaringsanläggning för använt bränsle.

Enligt uppskattning kommer ansökan om att få uppföra ett kärnkraftverk att föreläggas statsrådet för beslut tidigast under den andra hälften av 2017. Det egentliga tillståndet att uppföra kärnkraftverket beviljas av statsrådet.

Arbets- och näringsministeriet följer fortlöpande utvecklingen av bolagets ägarunderlag, under såväl projektets planeringsskede som uppförandeskedet och ännu efter det att kraftverket är färdigbyggt, för att det inhemska innehavet under alla förhållanden förblir 60 procent.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

överdirektör Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518