Fingrid genomför en centraliserad lösning för informationsutbytet på elmarknaden

Arbets- och näringsministeriet 17.4.2015 11.02
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har bett Fingrid Oyj genomföra en lösning som innebär att allt informationsutbyte på elmarknaden koncentreras till en tjänst.

En centraliserad lösning på informationsutbytet, dvs. s.k. datahub, underlättar hanteringen av mätuppgifter och förenklar och snabbar upp kundens avtalstransaktioner samt ökar felfriheten hos tjänsten. Ett standardiserat gränssnitt för elförbrukningsdata främjar det fulla utnyttjandet av smarta nät och mätare och skapar nya affärsverksamhetsmöjligheter.

Datahub främjar konkurrensen på detaljmarknaden och uppmuntrar aktörerna till utveckling av nya tjänster. Den främjar den småskaliga produktionen av förnybar energi och exempelvis verksamheten för elbilarnas laddningsoperatörer. Datahub gör det möjligt för en tredje part att med fullmakt från elförbrukaren utveckla exempelvis energieffektivitetstjänster lättare än nuförtiden.

De centrala aktörerna på detaljmarknaden för el är elnätsinnehavare och elförsäljare. Nätinnehavaren svarar för infrastrukturen för elnätet och för mätning av elförbrukningen. Elförsäljaren svarar för anskaffningen av den el som kunden förbrukar. För att försäljaren ska kunna fakturera kunden korrekt och skaffa själv motsvarande mängd el, ska nätinnehavaren lämna försäljaren uppgifter om elförbrukningen. Uppgifterna ska samtidigt också ställas till kundens förfogande.

Elförbrukningen mäts numera per timme, vilket innebär att det för varje elförbrukare årligen registreras 8 760 mätvärden. Det finns cirka 3,3 miljoner aktörer inom elnätet. Också uppgifter om att en kund byter elförsäljare eller flyttar till en ny adress ska förmedlas mellan elförsäljare och nätinnehavare. Årligen sker det cirka 300 000 byten av elförsäljare.

Det tar cirka 4?5 år att inrätta datahub. För att datahub ska kunna tas i bruk krävs ändringar i elmarknadslagen och i de förordningar som utfärdats med stöd av den. Flera länder, t.ex. Norge, Danmark och Estland, har genomfört eller ska genomföra motsvarande datahub-projekt.

Vid årsskiftet begärde arbets- och näringsministeriet utlåtanden över det föreslagna systemet av intressegrupper.  I de 24 svar som erhölls uttrycktes allmänt bifall för datahub-lösningen och för att Fingrid ska genomföra den. Vid sitt möte den 17 mars 2015 tillstyrkte också regeringens ministerarbetsgrupp för energi- och klimatpolitik den fortsatta beredningen av datahub.

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Tatu Pahkala, ANM, tfn 029 506 4217

projektchefen för datahubprojektet Pasi Aho, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5262