Finpro ry blir aktiebolag med staten som enda ägare

Arbets- och näringsministeriet 1.10.2015 13.20
Pressmeddelande
Föreningen Finpro ombildas till bolag. Statsrådet beslutade den 1 oktober 2015 att låta arbets- och näringsministeriet grunda ett nytt, helt statsägt aktiebolag vid namn Finpro Oy, som ska producera allmännyttiga tjänster och generera vinst. Alla funktioner, tillgångar, skulder och åtaganden från föreningen Finpro ry, som grundades 1919, överförs till det nya aktiebolaget.

Finpro Oy hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och ingår i ANM-koncernen tillsammans med bl.a. Tekes, Finnvera, VTT, Finlands Industriinvestering och Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Finpros allmännyttiga tjänster för främjande av internationalisering stärks och Team Finland-servicen för i synnerhet små och medelstora företag förbättras i och med Finpros förnyelseprocess. Bolagiseringen har inga betydande konsekvenser för Finpros operativa verksamhet.

Grunder för bolagiseringen är bl.a. att statens högsta beslutanderätt och styrning stärks i ett bolag som finansieras nästan helt av staten, att det försätter Finpro i likadan ställning som övriga bolag som sköter statliga specialuppgifter och att samarbetet inom Team Finland intensifieras.

Finpros verksamhet är uppdelad i tre delar: Export Finland främjar finländska företags tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering, Invest in Finland utländska investeringar i Finland och Visit Finland turism i Finland. Finpros roll har förändrats och blir allt mer betydelsefull i utvecklandet av Finlands ekonomi och i synnerhet de strategiska prioriteringarna som en del av nätverket Team Finland. I och med bolagiseringen avslutas en omfattande reform- och utvecklingsprocess, där Finpros verksamhet har reformerats för att det ska bli ett bolag som enbart producerar allmännyttiga tjänster.

Ytterligare information:

Severi Keinälä, industriråd, ANM, tfn 029 506 4006