Produktionsstödet till skogsflisel höjs med 13 %, stödet till grovt virke sänks

Arbets- och näringsministeriet 19.3.2015 13.00
Pressmeddelande

Produktionsstödet till el som producerats med skogsflis ska höjas till 18 euro per megawattimme. I dagsläget är stödet 15,9 euro. Produktionsstödet sänks dock till 60 procent, om flisen har framställts av sådana delar av trädstammen som härstammar från ett avverkningsobjekt för grovt virke.

Avverkningsobjekt för grovt virke är objekt där det gjorts en i skogslagen avsedd förnyelseavverkning eller beståndsvårdande avverkning, så att beståndet efter avverkningen anses tillhöra utvecklingsklassen äldre gallringsskog.

Begränsningen av stödet till grovt virke ingår i den ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor som statsrådet föreslår att presidenten ska stadfästa vid presidentföredragningen den 20 mars 2015. Lagen ska träda i kraft senare vid en tidpunkt som bestäms genom förordning efter det att Europeiska kommissionen har godkänt ändringen av den stödordning som gäller produktionsstödet till skogsflisel. Kommissionen förväntas ge sitt svar under det innevarande året.

Produktionsstöd enligt den ändrade lagen ska betalas för el som har producerats efter ingången av det tredje kalenderår som följer efter lagens ikraftträdande.

Genom lagändringen främjas användningen av massaved och stockar till förädling i stället för att dessa ska omvandlas till skogsflis och användas som bränsle inom el- och värmeproduktionen. Ändringen avser att minska pristrycket i fråga om massaved och säkerställa att konkurrensen inte i onödan snedvrids genom produktionsstödet. Den förbättrar också skogsindustrins och den övriga träförädlande industrins förutsättningar att investera.

När statsrådet lämnade propositionen fogade det till propositionen ett uttalande om att regeringen betraktar det som viktigt att man vid genomförandet av stödordningen följer upp dess konsekvenser för virkesmarknaden och för användningen av skogsflis, så att Finland uppnår målen för ökad användning av förnybar energi.

När riksdagen behandlade propositionen fogade den tre uttalanden till sitt svar. Enligt uttalandena förutsätter riksdagen att 1) statsrådet följer upp hur bestämmelserna påverkar inmatningsordningen för bränsletyperna och vidtar behövliga åtgärder om användningen av stenkol ökar eller om ändringarna i övrigt riskerar att äventyra målen för användningen av förnybar energi, 2) statsrådet följer upp den administrativa bördan av propositionen och den anknytande kostnadsutvecklingen och vidtar behövliga åtgärder om bördan riskerar att äventyra uppfyllelsenav de grundläggande målen med bestämmelserna och att 3) statsrådet följer upp vilka effekter de t nya stödsystemet har för virkesmarknaden och vidtar behövliga åtgärder om konkurrensen på marknaden riskerar att snedvridas.

Samtidigt med den ovan nämnda propositionen lämnades en regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om punktskatt på el och vissa bränslen, som sänker skatten på bränntorv till 1,90 euro per megawattimme. I dagsläget är skatten 3,4 euro per megawattimme. Det sistnämnda lagförslaget ska föreläggas presidenten för stadsfästelse vid en senare tidpunkt. Lagen ska träda i kraft senare vid en tidpunkt som bestäms genom förordning samtidigt med den lagändring som gäller begränsningen av stödet till grovt virke.

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Anja Liukko, ANM, tfn 029 506 2078

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511