Regeringen föreslår förbättringar i fullmakterna och villkoren för exportfinansiering

Arbets- och näringsministeriet 17.12.2015 13.15
Pressmeddelande
Statsrådet lämnade den 17 december 2015 till riksdagen lagförslag som syftar till att främja konkurrenskraften i fråga om finansieringen för finländska företag som exporterar kapitalvaror och på så sätt förbättra deras möjligheter att få exportprojekt.

Bankernas möjligheter att finansiera stora exportaffärer som gäller kapitalvaror är begränsade på grund av de skärpta bestämmelserna om soliditet. Därför har exportkrediter som Finlands Exportkredit Ab beviljar och som baserar sig på Finnvera Abp:s medelanskaffning en stor betydelse som avhjälpare av marknadsbristen i fråga om finansieringen av kapitalvaruexporten. Genom lagförslagen förbereder man sig också på den ökande efterfrågan på finansiering hos de viktigaste finländska exportbranscherna som exporterar kapitalvaror.

I propositionen föreslås det att lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om statliga exportgarantier ändras. Lagarna avses träda i kraft senast i mars-april 2016.

Lagförslagen hänför sig till ett spetsprojekt i regeringsprogrammet för Sipiläs regering som syftar till att stärka konkurrenskraften genom att förbättra förutsättningarna för näringsliv och företagande. En grundläggande riktlinje i spetsprojektet är att man försöker hålla fullmakterna och villkoren för exportfinansiering på samma nivå som i de centrala konkurrentländerna. I syfte att uppnå målet höjs den statliga borgenslimiten och fullmakten för exportkrediter och ränteutjämning, för att finansiering på OECD-villkor för finländska exportföretags exporthandel ska kunna tryggas.

Exportkredit Ab:s maximifullmakter höjs från 7 till 13 miljarder euro

I syfte att främja exporten och trygga ett konkurrenskraftigt exportfinansieringssystem föreslås i propositionen att lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning ändras så att maximifullmakten för Finlands Exportkredit Ab:s export- och fartygskrediter höjs från 7 till 13 miljarder euro och ränteutjämningsfullmakten från 7 till 13 miljarder euro.

Avsikten är att lagen om statens specialfinansieringsbolag ändras så att bolaget samtidigt för lån och låneprogram med statlig borgen får ha utestående lånekapital till ett motvärde i euro av högst 15 miljarder euro i stället för nuvarande 9 miljarder euro.

Maximibeloppet av Finvera Abp:n exportgarantier höjs från 17 till 19 miljarder euro

Dessutom föreslås det att lagen om statliga exportgarantier ändras så att det sammanlagda ansvaret för exportgarantier som Finnvera Abp beviljat och skyddsarrangemang höjs från 17 miljarder euro till 19 miljarder euro. Därtill föreslås det att borgensfullmakten för specialrisktagning höjs från 3 till 3,5 miljarder euro.

Fast fullmakterna höjs avsevärt, bedöms höjningarna inte medföra direkta utgifter för statsfinanserna. Höjningen av maximibeloppet för exportgarantier med två miljarder euro ökar dock risken i samband med exportfinansiering. Eventuella ersättningar för exportgarantier betalas i första hand av garantiavgiftsinkomster för det år då ersättningen betalas och därefter används medel ur Finnvera Abp:s fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och ur statsgarantifonden. Det uppskattas att dessa medel i alla situationer täcker de kreditrisker som hänför sig till garantistocken.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Parkkonen, ANM, tfn 029 506 4938