Regeringen föreslår ny lag om ersättande av skador som orsakats av överträdelse av konkurrensreglerna

Arbets- och näringsministeriet 19.5.2016 14.04
Pressmeddelande
Regeringen lämnade den 19 maj 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lag om konkurrensrättsligt skadestånd och till lag om ändring av konkurrenslagen.  Genom lagen om konkurrensrättsligt skadestånd genomförs motsvarande EU-direktiv.

Lagen ska tillämpas av finländska domstolar på ersättande av skador orsakade av överträdelse av EU:s konkurrensregler och av brott mot förbuden i den nationella konkurrenslagen. Propositionen skapar klarhet i och underlättar väckande av skadeståndstalan och behandlingen av talan samt säkerställer att de som lidit skada på grund av överträdelse av konkurrensrätten kan få full ersättning för skadan. Propositionen klarlägger också förhållandet mellan konkurrensmyndighetens verkställande av konkurrensreglerna och behandlingen av skadeståndstalan, så att det s.k. leniency-systemet, som innebär befrielse från påföljdsavgiften, bibehåller sin effektivitet.

Regeringen föreslår bestämmelser om bl.a. presumtion om skada i samband med karteller, bestämmelser om övervältring av överpris samt om begränsning av det solidariska ansvaret och regressrätten för företag som befriats från påföljdsavgift. Dessutom föreslås bestämmelser om inverkan av ett beslut där överträdelsen konstateras på skadeståndsdomen, om ränta, framläggande av bevis, preskription samt om inverkan av medlingsförhandlingar och uppgörelser i godo.

Propositionen baserar sig på arbetsgruppsberedning. Lagarna avses träda i kraft den 26 december 2016.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Virve Haapajärvi, ANM, tfn 029 504 7027