Regeringen fördelade 285 miljoner euro till strukturfondsprogram och områden med strukturomvandlingar

Arbets- och näringsministeriet 10.3.2016 13.15
Pressmeddelande
Regeringen beslutade den 10 mars 2016 om fördelningen av innevarande års medel för Finlands strukturfondsprogram, programmen för gränsöverskridande samarbete samt områden med strukturomvandlingar. Sammanlagt 285 miljoner euro finansiering fördelades. Dessutom beslutade arbets- och näringsministeriet att fördela 5 miljoner euro till områden med strukturomvandlingar och 3,7 miljoner euro till Landsbygdsverket för genomförandet av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt.

Nästan 277 miljoner euro för hållbar tillväxt och jobb år 2016

Statsrådet fördelade för 2016 sammanlagt nästan 277 miljoner euro bevillningsfullmakt för medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och statens finansieringsandel för genomförandet av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Sammanlagt 162 miljoner euro Eruf-bevillningsfullmakt, som får beslutas regionalt, fördelades i enlighet med genomförandeplanerna för landskapsprogrammen till NTM-centralerna, landskapsförbunden samt Innovationsfinansieringsverket Tekes. ESF-bevillningsfullmakt fördelades i enlighet med genomförandeplanerna för landskapsprogrammen till NTM-centralerna till ett sammanlagt belopp av nästan 86 miljoner euro.

Bevillningsfullmakter för ESF:s riksomfattande teman fördelades till NTM-centralerna samt till social- och hälsovårdsministeriet för strategiska temaprojekt som arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt SHM valt.  

Med medlen genomförs projektverksamhet i enlighet med Finlands strukturfondsprogram. Medel riktas i synnerhet till de utmaningar som medförs på grund av det svåra läget vad gäller ekonomin och sysselsättningen samt p.g.a. flyktingläget och integrationen av invandrare.

EU-finansieringen för strukturfondsprogrammet för perioden 2014-2020 är närmare 1,3 miljarder euro. Tillsammans med den nationella statliga medfinansieringen står cirka 2,6 miljarder euro offentlig finansiering till förfogande.

Programmets mål är att det skapas 1 200 nya företag och 12 700 nya jobb under programperioden. Målet för antalet deltagare i ESF-åtgärder är 306 000 personer.

2,9 miljoner euro för gränsöverskridande samarbete

Statens finansieringsandel, dvs. sammanlagt 2,9 miljoner euro, fördelades till landskapsförbunden för genomförandet av program för gränsöverskridande samarbete år 2016.

Lapplands förbund får 1,5 miljoner euro för genomförandet av programmet Nord och Österbottens förbund 1,4 miljoner euro för genomförandet av programmet Botnia-Atlantica.

Genom samarbetsprogrammen Nord, Botnia-Atlantica och Mellersta Östersjön, vilka medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, stöds i första hand gränsöverskridande samarbete som hänför sig till innovationer, förbättrande av SMF-företags konkurrenskraft, miljöskydd och främjande av hållbar trafik.

Den sammanräknade EU-finansieringen för programmen under perioden 2014-2020 är cirka 101 miljoner euro. Dessutom anvisar de medlemsländer som deltar i programmen sammanlagt cirka 87 miljoner euro i nationell medfinansiering.  
                      
10 miljoner euro till områden med strukturomvandlingar

Till NTM-centralen i Mellersta Finland fördelades sammanlagt 10 miljoner euro strukturomvandlingsfullmakt. Av fullmakten anvisade statsrådet 5 miljoner euro från anslaget under moment 32.30.45 att användas för utvecklingsunderstöd till företag som skapar tillväxt och jobb i områden som drabbades av jobbförlusterna hos Microsoft Oy. Områdena finns huvudsakligen i Saloregionen. Arbets- och näringsministeriet anvisade ytterligare 5 miljoner euro av EU-programfullmakten för utvecklingsunderstöd som beviljas företag i områden med akuta strukturomvandlingsproblem - främst i Saloregionen, men delvis också i Raumoregionen.

Landsbygdsverket får medlen för programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt

Dessutom fördelade arbets- och näringsministeriet sammanlagt 3,7 miljoner euro till Landsbygdsverket för genomförandet av programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt år 2016.

Den totala finansieringen för det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt är i Finland 26,5 miljoner euro åren 2014-2020. EU:s finansieringsandel av beloppet är 85 procent, dvs. 22,5 miljoner euro. Den nationella statliga medfinansieringen av totalbeloppet är 15 procent, dvs. 4 miljoner euro.

I Finland ansvarar arbets- och näringsministeriet för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt, medan Landsbygdsverket svarar för genomförandet av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Ur hjälpmottagarens synvinkel skiljer sig inte förfarandet från förfarandet för den tidigare livsmedelshjälpen.

Statsrådets beslut om den regionala fördelningen av strukturfondsmedel

Valtioneuvoston päätös rakennerahastovarojen alueellisesta jaosta

Ytterligare upplysningar:
regionutvecklingsdirektör Kaisa-Leena Lintilä, ANM, tfn 029 50 64935 (fördelningen av strukturfondsmedel)
regionutvecklingsrådet Harry Ekestam, ANM, tfn 029 506 4921 (ETS, gränsöverskridande samarbete)
överinspektör Sirpa Hautala, ANM, tfn 029 506 3684 (fördelningen av strukturomvandlingsmedel)
konsultative tjänstemannen Kari Kainulainen, ANM, tfn 029 506 4950 (bistånd till dem som har det sämst ställt)