Upphandlingslagen ska göras enklare och mer jämlik

Arbets- och näringsministeriet 13.5.2015 10.00
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som begrundat behovet att ändra upphandlingen vill förenkla upphandlingsförfarandena och effektivisera användningen av allmänna medel. Ändringarna ska också göra det möjligt att bättre än tidigare beakta olika slags kvalitativa faktorer vid konkurrensutsättningen.

Arbetsgruppen, som arbets- och näringsministeriet hade tillsatt, överlämnade sitt förslag till reform av upphandlingslagen till arbetsminister Lauri Ihalainen den 13 maj 2015. Bakom reformen ligger de ändringar i EU:s direktiv om offentlig upphandling och om koncessioner som ska sättas i kraft nationellt senast våren 2016.

- Arbetsgruppens förslag ger mer rörelsefrihet och skapar klarhet i och förenklar de nuvarande upphandlingsförfarandena. Det är särskilt viktigt att man vid upphandling i tillräcklig utsträckning kan beakta exempelvis sysselsättnings- och miljöaspekter, betonar minister Ihalainen.

- I samband med offentlig upphandling bör man kunna säkerställa att de företag som producerar tjänster har fullgjort sina lagstadgade skyldigheter. Förfarandet för uteslutning från anbudsförfarandet är ett viktigt medel i detta sammanhang. Det ligger i allas gemensamma intresse att lagstiftningen tillhandahåller effektiva verktyg för förebyggande av missbruk, konstaterar Ihalainen.

I upphandlingslagen finns bestämmelser om anbudsförfaranden vid offentlig upphandling samt om rättsmedlen i samband med dem. De viktigaste ändringar som följer av EU-direktiven handlar om nya konkurrensutsättningsförfaranden, nya nationella tröskelvärden, möjligheten att i samband med konkurrensutsättning också beakta kvalitativa och sociala aspekter, gemensam internationell upphandling samt upphandlingsförfaranden för social- och hälsovårdssektorn och andra särskilda tjänster.  

- Den nya upphandlingslagen ska stöda små och lokala tjänsteproducenters verksamhetsmöjligheter. Offentlig upphandling har en central roll i främjandet av nya innovativa lösningar, anser Ihalainen.

- I regeringsprogrammet för den regering som avslutat sitt arbete slogs det fast att nationella tröskelvärden ska höjas så att de är närmar sig de nivåer som anges i EU-direktiv, påpekar Ihalainen.

Lagändringarna avser att förbättra kommunernas möjligheter att företa upphandling genom att tillämpa friare former av konkurrensutsättning och öka SMF-företagens möjligheter att delta i anbudsförfaranden. På detta sätt kan alla anbudsgivare säkerställas ett jämbördigt och icke-diskriminerande bemötande vid offentlig upphandling. Också olika sociala kriterier eller innovations- och miljöpolitiska aspekter ska bättre än tidigare kunna beaktas vid konkurrensutsättningen.

Ändringarna avser att i betydlig grad förenkla det förfarande som tillämpas vid nationell upphandling. I syfte att underlätta förfarandet och att trygga öppen konkurrens föreslås måttfulla höjningar i de nationella tröskelvärdena.

Arbetsgruppens förslag till en ny upphandlingslag skickas nu ut på remiss. Publikationen kan läsas i elektronisk form på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Elise Pekkala, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3731

äldre regeringssekreterare Markus Ukkola, ANM, tfn 029 504 7018