Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt

Arbets- och näringsministeriet 25.11.2015 8.45
Pressmeddelande

Regeringen arrangerade ett inledningsseminarium inför utarbetningen av en ny energi- och klimatstrategi den 25 november 2015 på Kulttuuritehdas Korjaamo i Helsingfors. Den nya strategin skapar en grund för uppnåendet av EU:s klimat- och energimål för år 2030 för Finlands del.

Målet är att på ett hållbart sätt höja andelen förnybar energi så att dess andel på 2020-talet överstiger 50 procent, halvera den inhemska användningen av importerad olja och höja självförsörjningsgraden inom energi till över 55 procent. Detta baserar sig särskilt på ökningen av utbudet på bioenergi och annan utsläppsfri förnybar energi. Strategin sträcker sig ända till år 2030.

? Uppgiften är krävande. För närvarande är stenkolens andel 10 procent och oljans andel 23 procent av den totala energiförbrukningen i Finland. För att målen ska kunna nås krävs miljardinvesteringar i produktion och satsningar från både bolagens och statens sida, konstaterade näringsminister Olli Rehn i seminariets öppningsanförande.

? Bytet av energikällor bör genomföras på ett kontrollerat sätt. Det måste finnas tillräckligt med el och värme i varje situation och också gärna till ett rimligt pris. Finland har bra beredskap inför förändringen. Våra starka sidor är bl.a. en fungerande elmarknad och det att vi uppnått EU:s energi- och klimatmål för 2020 till och med i förtid, sade Rehn.

?I Europa pågår samtidigt två trender när det gäller energipolitiska val: å ena sidan stärkande av självförsörjningen och å andra sidan energisamarbete och integration av marknaden. Trenderna är inte motsatta utan tvärtom de stöder varandra: tillsammans ger de bättre resultat på ett effektivare sätt. Övergången till produktion av förnybar energi innebär samtidigt en höjd självförsörjningsgrad för Finlands del, påpekade Rehn.

Stödsystemet för förnybar energi reformeras

? Målet för Finlands regering är att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt starta pilot-, demonstrations- och referensanläggningar och -projekt för förnybar energi. Klart är också att storleken av investeringarna i förnybar energi måste stå i rimlig proportion till den energimäng som produceras, och det ekonomiska stödet till den ska övervägas också ur det perspektivet, konstaterade Rehn.

- Stödet kanaliseras uttryckligen till framtidens energilösningar och därför är den energimängd som produceras vid projekten inte det enda kriteriet vid konkurrensutsättning, utan valet av projekt baserar sig på en övergripande prövning. Viktiga detaljer utöver utvecklandet av tekniken är också exportmöjligheterna, dvs. reproducerbarhet, liksom också projektens sysselsättningseffekter inom olika regioner i Finland, sade Rehn.

Utarbetandet av strategin utgår från olika scenarioberäkningar som beskriver utbudet och efterfrågan på olika energiformer fram till år 2030. Vid sidan av detta utreds också konsekvenserna av olika åtgärder för ekonomin och miljön.

Utarbetandet av strategin styrs av en ministerarbetsgrupp för bioekonomi och ren energi. Ordförandeskapet i arbetsgruppen delas mellan näringsminister Olli Rehn och jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen.

Miljöministeriet ansvarar för den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Utarbetningen av planen och den energi- och klimatpolitiska strategin samordnas. Strategin kommer att överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse i slutet av 2016.

Strategins webbsidor: www.tem.fi/eistrategia2016

Seminariet kan ses på adressen:

http://cloud.magneetto.com/tem/2015_1125_energiajailmasto/view
Ytterligare upplysningar:
industrirådet Petteri Kuuva, ANM, tfn 029 506 4819

näringsministerns specialmedarbetare Markku Rajala, tfn 050 345 8490

Olli Rehn