Ihalainen: Ungdomsgarantin förtjänar sin plats även i nästa regeringsprogram

Arbets- och näringsministeriet 19.3.2015 9.30
Pressmeddelande

Inom ungdomsgarantin, som är inskriven i Katainens regeringsprogram, prioriteras främjande av sysselsättningen samt utbildning och ungdomsarbete. I fortsättningen bör arbetet med ungdomsgarantin vara allt mer långsiktigt och förutseende och säkerställa förutom tillgången på tjänster även möjligheten till personlig vägledning. Resultat uppnås genom allt bättre samarbete mellan experter inom olika områden. Bland annat detta konstateras i slutrapporten från arbetsgruppen för ungdomsgarantin, som publicerades den 19 mars 2015.

- Ungdomsgarantimodellen har visat sig fungera trots det svåra sysselsättningsläget. Modellen bör vidareutvecklas utifrån det man lärt sig under den gångna regeringsperioden. Jag anser att det är självklart att ungdomsgarantin har sin givna plats också i programmet för nästa regering, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

Det svåra ekonomiska läget har medfört att ungdomssysselsättningsmålen inte har kunnat uppnås så fort. Ungdomsarbetslösheten har dock varit ganska kortvarig. Unga har också fortsatt sin jobbsökning bättre än tidigare. Arbets- och näringsbyråerna har satsat på hänvisning till tjänster för unga. Antalet ungdomar som får arbets- och näringsservice har ökat tydligt i förhållande till andra grupper av arbetssökande.

Utbildningsgarantin för unga trädde i kraft på fullt allvar i samband med den gemensamma ansökan våren 2014. Allt fler ungdomar har gått vidare från grundskolan antingen direkt till andra stadiet, till påbyggnadsundervisning i grundskolan eller till förberedande undervisning. Exempelvis vid förra vårens gemensamma ansökan fick nästan 99 procent av de ungdomar som avslutat den grundläggande utbildningen en plats i fortsatt utbildning.

Kompetensprogrammet för unga vuxna, som ingår i ungdomsgarantin, startade med full finansiering år 2014. Kompetensprogrammets volymmässiga mål för utbildning vid läroanstalt har nåtts. Kompetensprogrammet för unga vuxna fortsätter till utgången av 2016.

Tack vare ungdomsgarantin utförs uppsökande ungdomsarbete nu överallt i Finland. Allt fler ungdomar har nåtts med hjälp av uppsökande ungdomsarbete och allt fler får också långvarigare stöd genom det uppsökande arbetet. Antalet personer under 29 år som deltagit i ungdomsverkstadsverksamhet ökar jämnt.

- Sysselsättnings- och utbildningsåtgärderna inom ungdomsgarantin har gett betydande resultat. I de fortsatta åtgärderna bör det i synnerhet satsas på tjänster med låg tröskel, där varje ung person får personligt stöd som lämpar sig för den individuella situationen. Inte en enda ung person får hamna utanför samhällets skyddsnät, betonar arbetsminister Ihalainen.

Fr.o.m. ingången av 2014 lindrades kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering för unga. Efter det har allt fler ungdomar fått ett positivt beslut om yrkesinriktad rehabilitering. Även den nya socialvårdslagen för med sig förbättringar i socialtjänsterna för unga under 2015. 

Inom ungdomsgarantin har det för ungdomar utvecklats ett nätverk av servicepunkter med låg tröskel. Verksamhet inleds på flera orter år 2015. Genom dessa s.k. Ohjaamo-servicepunkter kan unga få sektorsövergripande hjälp oberoende av utgångsläget.

Publikationen Nuorisotakuu työryhmän loppuraportti ja suositukset nuorisotakuun jatkotoimiksi finns tillgänglig på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:

Ordföranden i arbetsgruppen för ungdomsgarantin, överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 029 504 9040,

Sekretariatet för arbetsgruppen för ungdomsgarantin:

Ungdomars sysselsättning och företagande: specialsakkunnig Janne Savolainen, ANM, tfn 029 506 7042

Utbildningsgarantin: undervisningsrådet Elise Virnes, UKM, tfn 029 533 0329

Rehabiliterings-, social- och hälsovårdstjänster för unga: konsultative tjänstemannen Elina Palola, SHM, tfn 029 516 3595

Ungdomsarbete: överinspektör Merja Hilpinen, UKM, tfn 029 533 0418

www.ungdomsgaranti.fi
Lauri Ihalainen