Ihalainen: Tillgången på ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ska säkerställas

Arbets- och näringsministeriet 9.4.2015 9.00
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp för utredning av nuläget för och alternativa sätt att ordna den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen som tillsattes i höstas, har i dag lämnat sitt betänkande till arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppen föreslår att den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen ska överföras från kommunerna till rättshjälpsbyråerna. Överföringen skulle möjliggöra en enhetlig verksamhetsmodell och likvärdig service överallt i Finland.

- Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen är en nödvändig tjänst och tillgången till den ska tryggas på lika villkor i hela landet. Arbetsgruppens förslag ger en bra grund för den kommande regeringsperioden, konstaterar arbetsminister Lauri Ihalainen.

Arbetsgruppen anser att den bästa och kostnadseffektivaste lösningen är att ansvaret för den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen överförs på rättshjälpsbyråerna. Överföringen skulle göra det möjligt att utveckla gemensamma datasystem och att avskaffa det nuvarande invecklade styr- och finansieringssystemet.

En sammanslagning av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen med rättshjälpsbyråerna skulle bringa synergifördelar. Byråerna har ett täckande nätverk av verksamhetsställen som kan tillhandahålla sådan individuell service som tillgodoser kundernas behov. Rättshjälpsbyråerna kan dessutom vid behov utnyttja sådana samservicekontor för offentlig förvaltning som är under planering.

Rättshjälpsbyråerna har erfarenhet av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen redan från 1990-talet, då ekonomi- och skuldrådgivningsenheter fanns placerade i anslutning till rättshjälpsbyråerna. Också utredningsperson Kirsti Rissanen, som utredde ordnande av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen, föreslog i sin utredning år 2009 rättshjälpsbyråerna som förläggningsplats för den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen.

- En fungerande ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning kan i ett tillräckligt tidigt skede hjälpa dem som råkat i svårigheter. När kunderna hos rådgivningen återfår kontrollen över sin ekonomiska situation, kan man i bästa fall slippa byråkrati och onödiga utgifter inom socialväsendet, hälsovårdstjänsterna och hanteringen av arbetslöshet, påpekar minister Ihalainen.

Betänkandet finns på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen: www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:

handelsrådet Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, ANM, tfn 029 506 3518

arbetsministerns specialmedarbetare Jenni Karjalainen, tfn 040 751 5496

Lauri Ihalainen