I gruvlagen föreslås ändringar som smidiggör guldvaskning

Arbets- och näringsministeriet 7.4.2016 13.17
Pressmeddelande
Regeringen lämnade den 7 april 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av gruvlagen. Ändringarna smidiggör guldvaskningen ur verksamhetsutövarens perspektiv och minskar myndigheternas administrativa börda. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2016.

Propositionen syftar till att möjliggöra en effektiv guldvaskning samt ett fullständigt tillvaratagande av guldvaskningsobjektet samt att öka förutsättningarna för ett hållbarare utnyttjande av naturresurser. Målet är att skapa behövliga och lämpliga förutsättningar för guldvaskning för verksamhetens kontinuitet på längre sikt. Med hjälp av de föreslagna ändringarna ökas förutsebarheten inom guldvaskning och säkerställs att guldvaskningskulturen bevaras.

Det föreslås att den maximala arealen för ett guldvaskningsområde utvidgas från fem till sju hektar och att giltighetstiden för fortsatt guldvaskningstillstånd förlängs från tre till tio år. Dessutom får gruvmyndigheterna möjlighet att bevilja verksamhetsutövare rätt att inleda guldvaskningsåtgärder trots att ändring sökts i tillståndsbeslutet.

En större maximal areal än i nuläget för guldvaskningsområden minskar behovet av parallella tillstånd i sådana fall då det i praktiken är fråga om en operativ helhet. Enligt den gamla gruvlagen, som upphävdes år 2011, var den maximala arealen sju hektar.

Förlängningen av det fortsatta guldvaskningstillståndet från tre till sju år minskar den administrativa bördan och ökar förutsebarheten i verksamheten, men förutsätter att myndigheten anvisar resurser till övervakning. I tillståndsprövningen bör detta beaktas både när tillståndsvillkor och säkerheter enligt gruvlagen fastställs.

Verkställighet trots att ändring sökts gör de möjligt att göra förberedelser för guldvaskning eller att inleda guldvaskning i liten skala trots att tillståndet överklagats. Gruvmyndigheten måste alltid överväga behovet av verkställighet samt vilka åtgärder som tillåts. Åtgärderna får inte medföra att ändringssökandet blir meningslöst.

I och med att myndighetens administrativa börda minskar, överförs gruvmyndighetens verksamhetsresurser från guldvaskningstillståndsärenden till anvisningar om och övervakning av verksamheten, vilket görs i samarbete med Forststyrelsen och NTM-centralen i Lappland.

Ytterligare upplysningar:
gruvöverinspektör Riikka Aaltonen, ANM, tfn 029 506 4216