Kampanj stöder arbets- och näringstjänsternas samarbete med företag

Arbets- och näringsministeriet 11.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringstjänsternas kommunikationskampanj för företag och arbetsgivare börjar den andra veckan i mars. Kampanjens huvudsakliga mål är att göra de arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyråerna tillhandahåller mer kända samt att intensifiera och förenhetliga företagssamarbetet ytterligare.

Dessutom vill man med hjälp av kampanjen uppmuntra företag och arbetsgivare att använda den nya webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare. Målgruppen är företag och arbetsgivare i synnerhet inom SMF-sektorn, där den största delen av de nya jobben för närvarande uppkommer i Finland.

Informationsförmedlingen stöder de mål i regeringens strukturpolitiska program enligt vilka arbets- och näringsbyråerna allt aktivare ska ha direkta kontakter med företag och företagarorganisationer samt sprida god praxis från olika håll i Finland.

Kampanjens tema, "Goda resultat med TE-tjänster", betonar samarbete. Både i fråga om enskilda företags framgång och med tanke på sysselsättningsläget i hela Finland uppnås goda resultat genom tätt samarbete mellan arbets- och näringstjänsterna, företagen och partnerna.

Företagssamarbete leder till resultat

Företagssamarbete och företagsbesök är en viktig del av arbets- och näringstjänsternas och arbetsförmedlingens resultat. Bevis på detta har i praktiken fåtts runt om Finland, när företagens och arbetsgivarnas behov beaktats allt bättre. Arbets- och näringsbyråerna skickar mycket fler arbetserbjudanden till företag och arbetsgivare än tidigare. Målet är att företag allt snabbare ska hitta de yrkesmänniskor som de behöver och att arbetssökande ska hitta ett nytt jobb. Hela Finland drar nytta av detta.

Enligt arbets- och näringsministeriets utredning är de företag som anlitat arbets- och näringstjänster nöjda med tjänsterna, men önskar att de sakkunniga ska hålla kontakt mer regelbundet än tidigare. Uppmuntrade av erfarenheterna utvecklas vid samtliga 15 arbets- och näringsbyråer i Finland för närvarande enhetliga riksomfattande handlingsmodeller.

Företagstjänster gratis på webben, per telefon och ansikte mot ansikte

Företag och arbetsgivare får mångsidiga, avgiftsfria arbets- och näringstjänster för alla faser av företagsverksamheten. Det är bland annat fråga om tjänster för rekrytering av personal såväl som för personalutveckling och kompetensutveckling, stöd för rekrytering, tjänster som hänför sig till stödet för nya företag samt tjänster i samband med omställningar i företag.

De sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna kan vid behov även hänvisa företag till tjänster hos det omfattande partnernätverket. Arbets- och näringstjänsterna är en del av Företagsfinlands partnernätverk, där bland annat NTM-centralerna, Finnvera, Tekes, Finpro samt regionala aktörer inom företagstjänster, såsom utvecklingsbolag och Nyföretagarcentraler, ingår.

Läs mer i kampanjens webbtidning på adressen www.tyonantajanverkkolehti.fi och om arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare på adressen www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetsgivare

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Leena Salonen, ANM, tfn 029 50 64947 (kommunikationskampanjen)
konsultative tjänstemannen Tuija Groop, ANM, tfn 029 50 49246 (samarbetet med arbets- och näringstjänsterna)