Hoppfull konjunkturbild för internationella och tillväxtorienterade SMF-företag

Arbets- och näringsministeriet 20.11.2015 9.20
Pressmeddelande
 Cirka 40 procent av de SMF-företag som riktar sin verksamhet till internationella marknader förväntar sig att deras konjunkturutsikter ska förbättras nästa år. Av alla SMF-företag har bara en knapp tredjedel motsvarande förväntningar. De allra mest positiva förväntningarna finns dock hos strakt tillväxtorienterade företag, av vilka över 70 procent förväntar sig ljusare konjunkturer.

Dessa uppgifter baserar sig på materialet i SMF-företagsbarometern, som publicerades hösten 2015. Bland de nästan 6 000 respondenterna fanns 920 respondenter från internationella och 449 från tillväxtorienterade SMF-företag. Dessa svar utgör materialet i den nu publicerade separata rapporten om SMF-företags internationalisering. Uppgifterna för SMF-barometern samlades in i juni-juli 2015.

Internationella och starkt tillväxtorienterade företag har en synnerligen positiv uppfattning om exportutvecklingen. Ungefär hälften av företagen förväntade sig att exporten kommer att öka nästa år. Av alla SMF-företag förväntade sig bara cirka 15 procent tillväxt.

EU-länderna är det viktigaste målområdet för SMF-företag som internationaliseras. Cirka 90 procent uppgav att de riktar sin verksamhet till EU-länder. Av länderna utanför EU var Ryssland det klart viktigaste mållandet. För branschernas del var Rysslands relativa betydelse störst för industrin och handeln. Kunskapsintensiva serviceföretag var relativt starka på marknaden i USA och marknaden i Kanada.  

De största hindren för utveckling är det ekonomiska läget, regleringen och kostnadsnivån

Respondenterna ansåg att de värsta externa hindren för företagsutvecklingen var det ekonomiska läget, regleringen och kostnadsnivån. Det allmänna ekonomiska läget ger mindre anledning till oro i starkt tillväxtorienterade och internationella företag än i övriga SMF-företag. Å andra sidan bekymras de mer än genomsnittet av tillgången på finansiering.

De internationella SMF-företag som upplever att regleringen av företagsverksamheten är deras största hinder anser oftare än övriga SMF-företag att kollektivavtalen försvårar deras verksamhet. Det vanligaste problemet med anknytning till regleringen är emellertid rapporteringen till myndigheterna och föreskrifter som begränsar verksamheten.

När det gäller kostnadsnivån är lönerna ett bekymmer i internationella SMF-företag oftare än i övriga SMF-företag. Däremot nämner de beskattningen som problem klart mer sällan än övriga företag.

I fråga om företagsinterna faktorer finns klart mest utvecklingsbehov i försäljningen och marknadsföringen, i internationella SMF-företag oftare än genomsnittet. I sådana företag anses att det finns betydande utvecklingsbehov även i fråga och exporten och internationaliseringen.

ANM:s separata rapport "Pk-yritysten kansainvälistyminen" finns på webben på adressen:
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Ytterligare upplysningar:
ekonom Samuli Rikama, ANM, tfn 029 506 0150
utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)