Konjunkturbilden för tillväxtorienterade SMF-företag positivare än för andra

Arbets- och näringsministeriet 10.2.2015 9.00
Pressmeddelande

De tillväxtorienterade företagens konjunkturutveckling avviker totalt från SMF-företagens allmänna svaga konjunkturutveckling och konjunkturförväntningar. Över hälften av de tillväxtorienterade företagen rapporterade att konjunkturerna hade förbättrats under det föregående året och nästan 60 procent väntar sig att de ska förbättras under det följande året.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets särskilda rapport om de kraftigt växande SMF-företagen, som publicerades vid offentliggörandet av den riksomfattande SMF-företagsbarometern i Helsingfors den 10 februari 2015. I ANM:s rapport beskrivs de starkt tillväxtorienterade SMF-företagens profil, konjunkturutsikter, internationalisering, finansiella situation och digitalisering.

De tillväxtorienterade SMF-företagen är ofta yngre än andra SMF-företag. De söker sig till internationella marknader och är vanligtvis verksamma inom industrin eller i kunskapsintensiva KIBS-servicebranscher (Knowledge Intensive Business Services). De använder också i högre grad än andra företag digitala verktyg. I Finland finns det relativt sett mest tillväxtorienterade företag i norra Österbotten.

I ljuset av barometern är de tillväxtorienterade företagen enligt alla mätare mer internationella än andra SMF-företag. Exportverksamhet bedrevs i 12 procent av SMF-företagen, medan andelen vara 30 procent i de tillväxtorienterade företagen. Oberoende av bransch använder tillväxtorienterade företag minst 2–3 gånger oftare offentliga internationaliseringstjänster än andra SMF-företag. De är också aktivare än andra internationaliserade SMF-företag i alla marknadsområden förutom i EU-länderna. På marknaderna i Indien, Mellan- och Sydamerika och den övriga världen är det två gånger vanligare att tillväxtorienterade industriföretag bedriver verksamhet än att andra industriella SMF-företag gör det.

En femtedel av SMF-företagen har för avsikt att ta extern finansiering under det följande året. För kraftigt tillväxtorienterade företags vidkommande är siffran 53 procent. Tillgången på finansiering eller finansieringsvillkoren har försvårat genomförandet av åtminstone något projekt i 30 procent av tillväxtföretagen, medan endast cirka en femtedel av alla SMF-företag uppgav motsvarande problem.

Det vanligaste var att SMF-företagen sökte finansiering för rörelsekapitalet oberoende av om företaget var tillväxtorienterat eller ej. Tillväxtorienterade företag använder oftare än andra företag finansiering för utvecklingsprojekt och internationalisering.

De tillväxtorienterade SMF-företagen har förstått potentialen i digitala verktyg för affärsverksamheten och använder dem i klart större utsträckning än andra företag. Företagens planer på att utvidga användningen av digitala verktyg under det följande året var rätt måttfulla. De tillväxtorienterade företagen tänker fortsättningsvis satsa på digitalisering i klart större utsträckning än andra företag.

Under det följande året tänker de tillväxtorienterade företagen särskilt satsa på verktyg som ökar försäljningen, dvs. näthandel samt användningen av digitala kanaler i försäljningen och marknadsföringen. Andra företag satsar främst på sociala medier och näthandel.   

SMF-företagsbarometern våren 2015 baserar sig på svaren från 4 400 företag. Barometern moderniserades i år så att den bättre än tidigare identifierar företagens tillväxtorientering, internationalisering och digitala affärsverksamhet.

ANM:s särskilda rapport om konjunkturbilden för SMF-företag 2015 finns på adressen:

http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Ytterligare upplysningar:

ekonom Samuli Rikama, ANM, tfn 029 506 0150

utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)