Förhandlingar om tillväxtavtal inleds med valda stadsregioner och tillväxtzoner

Arbets- och näringsministeriet 4.3.2016 16.07
Pressmeddelande
De ministrar som ansvarar för regeringens spetsprojekt för stärkande av konkurrenskraften diskuterade den 4 mars 2016 de förslag som städerna lämnat in till tillväxtavtals- och tillväxtzonstävlingen. Avtalsförhandlingar kommer att föras med sex stadsregioner och två tillväxtzoner.

På basis av diskussionen fastslog näringsminister Olli Rehn att fortsatta förhandlingar om tillväxtavtalen ska föras med stadsregionen Villmanstrand-Imatra samt Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vasa och Joensuu.

- Det var glädjande att se att flera ansökningar starkt stödde regeringens spetsprojekt. Vi fick in många goda ansökningar, av vilka vi nu väljer de som är bäst och mest färdiga att genomföras. Även bland de som inte valdes fanns det fräscha idéer och mycket potential. De idéer som föreslagits kräver ännu lite finslipning, men även det här tävlingsförfarandet visar att det runtom i Finland finns starka kompetenskluster och vilja att satsa på styrkorna, säger minister Olli Rehn.

Av tillväxtzonerna valde ministrarna ut följande två zoner som går vidare till avtalsförhandlingar: Finlands tillväxtkorridor, som sträcker sig från Helsingfors till Tammerfors, och den nordliga tillväxtzonen, som skär genom Södra Finland i öst-västlig riktning. Av de temabundna stadsnätverken kallas nätverket för markanvändning, boende och trafik och regionstadsnätverket till förhandlingar.

Avtalsförhandlingarna förs under mars-april och de egentliga avtalen undertecknas under vårens lopp. Avtalen ingås för åren 2016-2018.

I tillväxtavtalen avtalar staten och städerna tillsammans om åtgärder som ska påskynda tillväxten inom näringslivet. Med huvudstadsregionen ingås ett separat avtal direkt genom ett förhandlingsförfarande. Syftet med de nationellt betydelsefulla tillväxtzonerna är att öka affärsverksamheten, få arbetskraften i rörelse och göra det smidigare att arbeta i en annan kommun än där man bor. De gemensamma målen främjas med ett anslag på sammanlagt cirka 15 miljoner euro för åren 2016-2018.

Regionala innovationer och försök (AIKO) är en av de åtgärder för regionutveckling som regeringen inledde i höstas. Åtgärden är uppdelad i hantering av förutsedd strukturomvandling i landskapen och tillväxtavtal med de största städerna och tillväxtzonerna. De stora städerna och tillväxtzonerna har kunnat ansöka om deltagande i programmet sedan november 2015. 

Totalt 18 ansökningar kom in. Sådana ansökningar där man hade lyckats presentera tydliga strategiska prioriteringar baserade på regionens styrkor och innovativa projekt som stöd för dem klarade sig bäst i bedömningen av ansökningarna.

En sektorsövergripande tjänstemannaarbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet ansvarade för bedömningen av avtalsförslagen. I gruppen ingår representanter från arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Tekes.

Mer information om regionala innovationer och försök finns på ANM:s webbplats (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7165
Mika Pikkarainen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3622
Lari Anttonen, överinspektör, ANM, tfn 029 504 7088