Översikt: Systemet för integration av invandrarna bör stöda dem så att de orkar bättre

Arbets- och näringsministeriet 9.6.2015 9.30
Pressmeddelande

Invandring och integration är en invecklad process som ofta orsakar stress. Vårt servicesystem bör fungera så att det inte i onödan sätter en individs psykiska välbefinnande eller psykiska hälsa på prov, utan det ska i stället stöda de nyanlända i deras etablering här och hjälpa dem att orka.

Detta konstateras i en forskningsöversikt med rubriken "Faktorer och tjänster som främjar invandrares psykiska välbefinnande och psykiska hälsa", som arbets- och näringsministeriet publicerat den 9 juni 2015.  

Problemen med det psykiska välbefinnandet försämrar en individs funktionsförmåga. Det går långsammare att lära sig ett nytt språk och funktionsprinciperna för ett nytt samhälle, vilket påverkar negativt hela integrationen. De vuxnas olösta problem med mental hälsa återspeglas på många sätt också i nästa generations välmående och utveckling, och kan leda till social utslagning över generationsgränserna.

Det går inte att bilda sig någon obestridlig uppfattning av det psykiska välbefinnandet hos invandrare jämfört med majoritetsbefolkningen. Det varierar från land till land och från invandrargrupp till invandrargrupp. Åtgärder som stärker integrationen i allmänhet stärker också det psykiska välbefinnandet på befolkningsnivå: Arbete, förvärvade språkkunskaper, icke-diskriminering och delaktighet gör det möjligt att ha kontroll över sitt eget liv. Det sociala stödet är det viktigaste förebyggande stödet.

I forskningsöversikten har det gjorts en analys av tillgängliga forskningsdata för att utreda vilka handlingsmodeller och faktorer i anknytning till tjänsterna som påverkar invandrarnas psykiska hälsa och psykiska välbefinnande. Forskningsöversikten är sammanställd av Heikki Kerkkänen, sakkunnig i kulturell mångfald, och Minna Säävälä, chef för mångkulturella frågor vid Väestöliitto.

Översikten kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:

chefen för mångkulturella frågor Minna Säävälä, Väestöliitto, tfn 040 573 6557

invandringskoordinator Heikki Kerkkänen, Lojo stad, tfn 0443740132

specialsakkunnig Anne Alitolppa-Niitamo, ANM, tfn 02950 47688, 050 301 3015