Sammanhållnings- och stadspolitiken på agendan vid EU:s ministermöte 9-10.6

Arbets- och näringsministeriet 9.6.2015 8.09
Pressmeddelande

arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet meddelar


Vid det informella ministermötet för EU:s sammanhållningsministrar diskuteras den 9 juni 2015 utmaningarna och möjligheterna för sammanhållningspolitiken 2014 - 2020. Den 10 juni 2015 diskuteras stadspolitiken.  

Näringsminister Olli Rehn och miljöministeriets överdirektör Helena Säteri representerar Finland vid sammanhållningsministrarnas möte, som också tar upp stadspolitiken. Utifrån diskussionerna finslipas ett utkast till rådets slutsatser som rådet för allmänna frågor ska anta senare i juni.

I rådets slutsatser tas ställning till hur de reformer av EU:s region- och strukturpolitik som gjorts med tanke på programperioden 2014?2020 har lyckats, till utnyttjandet av finansiella instrument samt till utveckling av förvaltningen.  

? Slutsatserna stöder regeringsprogrammets föresatser om främjande av tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen. Region- och stadspolitiken har en viktig roll i detta, konstaterar näringsminister Rehn.

Kommissionär Cretu förväntas presentera planer för förenkling av sammanhållningspolitiken. Enligt förslag ska det inrättas en grupp hög nivå (HLG) för att leda detta arbete. Finland stöder kommissionens planer på att inkludera sammanhållningsåtgärderna i EU:s agenda för bättre lagstiftning. De kostnader som föranleds av förvaltningen av programmen bör vara rimliga i förhållande till stödbeloppen.

Också stadspolitiken står på mötets agenda. Vid mötet presenteras ministrarnas gemensam resolution (Rigaresolutionen) som handlar om utarbetandet av EU:s stadsagenda.

? Syftet med stadsagendan är att göra stadsområdena till föremål för bättre politik, att beakta de utmaningar som städer möter och städernas särdrag vid utformningen av EU:s politik, att göra städerna till motorer för utvecklingen av hela EU och till främjare av EU2020-målen, berättar överdirektör Helena Säteri.

Som ett särskilt tema inom stadspolitiken framhävs små och medelstora städers roll i regionutvecklingen och i uppnåendet av EU:s mål.  

Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 050 340 2250, [email protected]
överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet, tfn 0295 250 281, [email protected]