Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna - Bekämpning av förlängd arbetslöshet prioriteras

Arbets- och näringsministeriet 29.1.2015 16.34
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 29 januari 2015 om den regionala fördelningen av anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I fördelningen av anslag prioriterades särskilt sänkning av långtidsarbetslösheten.

Anslaget på 563,9 miljoner euro för anskaffning av arbetskraftsutbildning och träningar, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd tilldelades NTM-centralerna enligt följande:

Nyland 116,3 miljoner euro

Egentliga Finland 44,0

Satakunta 20,3

Tavastland 38,4

Birkaland 47,7

Sydöstra Finland 33, 8

Södra Savolax 16,3

Norra Savolax 23,8

Norra Karelen 24,0

Mellersta Finland 34,0

Södra Österbotten 12,9

Österbotten 17,3

Norra Österbotten 40,9

Kajanaland 9,9 och

Lappland 22,9 miljoner euro.

61,5 miljoner euro lämnades till arbets- och näringsministeriet för allokering, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Till regionerna fördelades sammanlagt 208,9 miljoner euro för skötsel av långtidsarbetslöshet. Av beloppet allokerades 142,4 miljoner euro enligt antalet personer som fått arbetsmarknadsstöd under minst 300 dagar. 48,6 miljoner fördelades enligt det uppskattade antalet personer som råkat ut för förlängd arbetslöshet.

Dessutom tilldelades regionerna 17,9 miljoner euro för ett sysselsättningspolitiskt kommunförsök som syftar till att utveckla nya handlingsmodeller för sysselsättning av långtidsarbetslösa.


Ihalainen: Samarbete för bekämpning av förlängd arbetslöshet

Vid ingången av 2015 ökar kommunernas ansvar för sysselsättning av personer som varit arbetslösa minst 300 dagar. Genom ändringen uppmuntras kommuner att utveckla arbetskraftspolitiska tjänster för långtidsarbetslösa. Vid ingången av året reformerades också systemet med lönesubvention. Reformen skapar klarhet i grunderna för beviljande av subvention och förenklar administrationen. I hela landet sammanförs arbets- och näringsbyråerna, FPA och kommunerna enligt lag för att tillhandahålla service till dem som lider av förlängd arbetslöshet.

- Den nu fördelade regionala finansieringen kompletterar de färska arbetskraftspolitiska reformerna. Vår största anledning till oro är förlängd arbetslöshet. Det svåra sysselsättningsläget kräver målmedvetna åtgärder och välfungerande samarbete mellan alla aktörer, påpekar arbetsminister Lauri Ihalainen.

-Anslag har riktats i synnerhet till skötsel av förlängd arbetslöshet, utan att glömma ungdomsgarantin. En avsevärd del av finansieringen har öronmärkts för de nätverk som tillhandahåller sektorsövergripande samservice. Nätverken leds av kommunerna och utgörs av kommunerna, FPA och arbets- och näringsbyråerna. På så sätt tryggar statens insats tillgången till arbetskraftsservice speciellt för dem som har det svårast att få sysselsättning, betonar Ihalainen. 
 


Ytterligare upplysningar:

överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 029 50 49040

arbetsmarknadsrådet Raija Saastamoinen, ANM, tfn 029 50 48942

regeringsrådet Päivi Kerminen, ANM, tfn 029 50 49011(sänkning av långtidsarbetslösheten)