Enkät: Bostäder från 60- och 70-talen ska renoveras med nästan tre miljarder euro under de närmaste åren

Arbets- och näringsministeriet 5.11.2015 13.30
Pressmeddelande
Under de närmaste åren kommer till och med cirka 66 000 bostäder, som byggts på 1960?1970-talen, att renoveras. Enligt planerna ska cirka 2,7 miljarder euro investeras i renoveringarna. Särskilt planeras rör-, fasad- samt fönster- och dörrenoveringar. Uppgifterna ovan framgår av en enkätundersökning som arbets- och näringsministeriet låtit genomföra.

Tre fjärdedelar av dem som svarat på enkäten meddelar att renoveringar planeras i de fastigheter som de förvaltar. Avsikten är att 76 procent av dessa genomförs under de följande fem åren.

Cirka 70 procent av respondenterna planerar genomföra en rörsanering eller annan modernisering av hustekniken. Fasadrenovering eller reparation av yttertak nämns i över hälften av svaren. Över 30 procent av respondenterna uppger att det är aktuellt med byte av fönster och ytterdörrar och cirka en tredjedel planerar åtgärder för iståndsättning av gårdsplaner. Cirka sex procent av respondenterna planerar bygga extra våningar eller installera en hiss.

? En majoritet av höghusbostäderna i våra förorter har byggts på 1960- och 1970-talen. Cirka 570 000 höghusbostäder är i behov av omedelbar renovering. Detta medför ökade kostnader för både bostads- och fastighetsaktiebolagen under de kommande åren. Detta gör att också den finländska byggnadsindustrin blir tvungen att utveckla sin verksamhet, säger konsultative tjänstemannen Reima Sutinen.

I enkäten frågades också om eventuellt intresse för träbyggande, eftersom det enligt nuvarande bestämmelser är möjligt att använda trä också vid renoveringar. 28 procent av respondenterna uppgav sig vara intresserade av att använda trä vid renoveringen av hus och byggandet av extra våningar på höghus.

? Av svaren framgår det att möjligheten att använda trä vid sidan av traditionella renoveringssätt ännu inte är tillräckligt känd. Trä lämpar sig bra för energirenovering av fasaderna på förortshöghus samt för byggande av extra våningar och kompletterande byggande.

Med enkätundersökningen kartlades den faktiska potentialen för renovering av höghus som byggts på 1960?1970-talen, dvs. vilka renoveringar, hur omfattande renoveringar och vid vilken tidpunkt kommer renoveringar sannolikt att genomföras i husen. Undersökningen gällde särskilt sådana hyreshöghus som ägs av kommuner i tillväxtcentra och de största städerna i Finland.

Enkätundersökningen genomfördes under sommaren 2015 av Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. Respondenterna bestod huvudsakligen av disponenter, styrelseordföranden och styrelsemedlemmar i bostadsaktiebolag. Enkäten besvarades av 3 376 personer.

Enkätundersökningens slutrapport återfinns på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/kyselytutkimus_suomalaisen_kerrostalokannan_todellisesta_korjauspotentiaalista_10_2015.98033.xhtml

Ytterligare upplysningar:             
Associate Professor Markku Karjalainen, Tammerfors tekniska universitet TTY, tfn 040 583 2127
konsultative tjänstemannen Reima Sutinen, ANM, tfn 029 506 2108
ansvarig projektchef Eero Pulkkinen, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy, tfn 044 779 9279