Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Finland reformeras

Arbets- och näringsministeriet 31.3.2016 13.25
Pressmeddelande
Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Finland reformeras. Målet är att effektivisera tillsynen och säkerställa att de företag som utstationerar arbetstagare bättre än tidigare iakttar anställningsvillkoren i Finland. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 31 mars 2016.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om bl.a. minimianställningsvillkoren för arbetstagare som utstationeras i Finland, om det utstationerande företagets skyldigheter och skyldigheter för den som beställer arbetet samt om påföljder för överträdelse av bestämmelserna i lagen. Den nya lagen ersätter en tidigare lag som har trätt i kraft 1999.

Utstationerade arbetstagare är sådana arbetstagare som en arbetsgivare i en annan stat i samband med tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster tillfälligt utstationerar i någon annan EU-medlemsstat för arbete där. I Finland finns det många utstationerade arbetstagare exempelvis inom byggbranschen.

Anställningsvillkoren oförändrade, anmälan om utstationering en nyhet

Anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare förblir oförändrade. Till skillnad mot tidigare ska lagen dock nu tillämpas också vid offentlig upphandling. På arbetsavtalet för arbetstagare som utstationerats i Finland ska också fortsättningsvis tillämpas vissa bestämmelser, om dessa är förmånligare ur arbetstagarens synvinkel. Sådana är exempelvis arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård samt delar av arbetsavtalslagen.  

Alla företag som utstationerar arbetstagare i Finland ska i fortsättningen göra en anmälan om utstationering av arbetstagare till en myndighet. Den myndighet som anmälan ska göras till är arbetarskyddsmyndigheten. Syftet med anmälan är att göra övervakningen mer målinriktad.

Försummelseavgift för överträdelse av lagen

De påföljder som bestäms för brott mot lagen föreslås bli helt ändrade. I fortsättningen ska en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare eller beställaren av arbete kunna påföras en försummelseavgift för överträdelse av lagen. Försummelseavgiften ska vara minst 1 000 euro och högst 10 000 euro.

Arbetarskyddsmyndigheten ska kunna påföra försummelseavgift exempelvis om det utstationerande företaget inte har gjort en anmälan om utstationering av arbetstagare eller om det inte har utsett en företrädare i Finland. Beställaren kan påföras en avgift om denne inte biträtt myndigheten i att få kontakt med företrädaren.

Försummelseavgifter ska införas också i andra EU-länder. En avgift som påförts i Finland ska alltså kunna indrivas också i ett annat EU-land hos den som utstationerat arbetstagare. Detta effektiviserar iakttagandet av anställningsvillkoren och tillsynen över det.

EU-direktiv bakomliggande orsak

Genom den föreslagna lagen ska ett EU-direktiv (direktivet om tillämpning av direktivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster) sättas i kraft.

Den nya lagen avses träda i kraft den 18 juni 2016. Bestämmelserna om anmälan om utstationering av arbetstagare ska träda i kraft senare vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom lag.

Propositionen kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen: https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lainsaadantohankkeet/lainsaadantohankehaku?xmid=5497.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Jan Hjelt, ANM, tfn 029 504 8940