Lagförslag: Systemet med företagsstöd reformeras för att stödja tillväxt

Arbets- och näringsministeriet 3.3.2016 13.30
Pressmeddelande
Regeringen lämnade den 3 mars 2016 till riksdagen ett lagförslag där lagen om allmänna villkor för företagsstöd revideras genom att det stiftas en ny lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet. Lagen avses träda i kraft senast den 1 juli 2016

Genom reformen säkerställs att nationella stödbelopp används så effektivt och verkningsfullt som möjligt med tanke på samhällsekonomin. Syftet med lagreformen är också att säkerställa att stöd med ett ekonomiskt mål som beviljas företag stöder konkurrenskraften, tillväxten, den strukturella förnyelsen samt effektiviteten i företagsverksamheten.

Reformen har som mål att effektivisera den nationella förhandsbedömningen i fråga om Europeiska unionens regler om statligt stöd samt förhandsbedömningen av att stöden är bra vid den redan verksamma företagsstödsdelegationen.

Med företagsstöd avses framöver i vid bemärkelse allt stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet. Begreppet kommer då att inbegripa bland annat skattestöd. Utanför faller dock stöd som kommunerna beviljat och stöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruk samt stöd för fiskerinäringen.

Den nationella förhandsbedömningsmekanismen ökar rättssäkerheten

EU har lättat på anmälningsförfarandet för statliga stöd och poängterar samtidigt att medlemsstaterna måste effektivisera sin förhandsbedömning.

I fortsättningen begär statliga stödmyndigheter företagsstödsdelegationens utlåtande om huruvida stöd är förenliga med EU:s regler om statligt stöd. Reformen ökar transparensen i fråga om systemet med företagsstöd, förbättrar rättssäkerheten för stöd och stödtagarens rättsskydd. Utlåtandet är dock inte juridiskt bindande.

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Anne Rothovius, ANM, tfn 029 506 3532