Företagare som är invandrare önskar samarbete och nätverk med infödda finländare

Arbets- och näringsministeriet 27.3.2015 9.00
Pressmeddelande

De finländska företagstjänsterna motsvarar relativt väl behoven hos invandrare som är företagare. I stället för nya tjänster önskar invandrare mer samarbete och nätverkande med företagare som är infödda finländare samt mer information om de nuvarande tjänsterna. Denna slutsats dras i arbets- och näringsministeriets färska rapport om företagande bland invandrare.

Brister i språk-, kultur- och marknadskunskaper lyfts fram som de tydligaste utmaningarna för företagare som är invandrare. Företagsrådgivning finns tillgänglig, men tjänsterna är svåröverskådliga och utspridda. Man har arbetat för att tjänster ska fås över en disk, men till exempel Företagsfinland-portalen har förblivit främmande för många invandrare som är företagare.

Den första kontakten med myndigheter för invandrare som kommer till Finland har sällan samband med företagande eller företagsverksamhet. För att främja invandrares integration och sysselsättning, är det bra att de får information om företagande i ett så tidigt skede som möjligt.

- På grund av förändringar som skett i näringsstrukturen och på arbetsmarknaden är företagande i fortsättningen en allt viktigare väg till sysselsättning även för invandrare. Det är viktigt att invandrare som är intresserade av företagande hittar de tjänster som de behöver, betonar arbetsminister Lauri Ihalainen.

- Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna i fortsättningen i större utsträckning ska lyfta fram företagande som alternativ till lönearbete även i fråga om invandrare. Dessutom bör informationen om och marknadsföringen av Företagsfinlands webb- och telefontjänster intensifieras, speciellt när det gäller invandrare som är potentiella företagare, då det för dem är svårare än för infödda finländare att hitta tjänster, tillägger minister Ihalainen.

Utredningen bekräftar att de företagare som är invandrare utgör en heterogen grupp. Förenande faktorer är språk- och kulturkunskaper som avviker från infödda finländare samt nätverk. Invandrare kommer till den finländska marknaden utifrån, så de kan se på det finländska service- och produktutbudet kritiskt och skapa ny slags affärsverksamhet. Förutom språkkunskaper har invandrare ofta även kontakter i sitt ursprungsland, vilket ger dem konkurrensfördelar i förhållande till företagare som är infödda finländare.

- De finländska företagstjänsterna ger goda utgångspunkter för företagare som är invandrare, men garanterar inte att de effektivt integreras i företagarvärlden i Finland. Företagarorganisationer och föreningar bör aktivt ta med invandrare som är företagare i sin verksamhet, säger arbetsminister Ihalainen i uppmuntrande ton.

Rapporten Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen (Servicebehov hos invandrare som är företagare och främjande av företagande) finns på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen: www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:
forskare Satu Aaltonen, handelshögskolan vid Åbo universitet, tfn 02 333 9512
konsultative tjänstemannen Tiina Oinonen, ANM, tfn 029 504 9295