Projektfinansiering till ett belopp av 800 000 euro beviljades för

Arbets- och näringsministeriet 26.1.2016 13.00
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har beviljat understöd till ett sammanlagt belopp av 800 000 euro för stödjande av invandrares integration. Summan delades mellan 11 organisationer och projekt.

Riksomfattande organisationer hade möjlighet att ansöka om finansiering för sina projekt från arbets- och näringsministeriet under tiden 16.11.-11.12.2015.  Så många som 76 organisationer lämnade in ansökan inom ansökningstiden. Lite under hälften av ansökningarna uppfyllde de angivna kriterierna.

Ett krav var att verksamheten skulle vara inriktad på koordinering av frivilligverksamhet eller stärkande av kompetensen i föreningar som verkar på lokal nivå. I finansieringen beaktades dessutom bl.a. projekt som representerade personer i olika åldrar och av olika kön samt projektens fördelning på riksnivå.

De projekt och organisationer som får finansiering:

- Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf, 50 000 euro

- Erkännande av flyktinggruppers egen kompetens i integrationsarbetet, Kesälukioseura ry, 70 000 euro

- Från tredje boet mot integration - tredje sektorns invandrarexperter som stöd för de asylsökande, Liikkukaa ry - Sports for All, 80 000 euro

- Koordinering av lokalföreningarnas frivilligverksamhet för att stödja integrationen av invandrare, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, 85 000 euro

- Integrationsstöd för barnfamiljer, Mannerheims Barnskyddsförbund rf, 80 000 euro

- Lyckad integration med hjälp av kamratstöd, Moniheli ry, 85 000 euro

- Utbildning av invandrarunga med frivilliga krafter, Resalat Islamilainen yhdyskunta, 71 000 euro

- Hela byn integrerar, Byaverksamhet i Finland rf , 73 000 euro

- Lokal genomslagskraft, Suomen monikulttuurikeskukset ry, 85 000 euro

- Jämställdhet, hälsa och säkerhet: lagstiftning och hälsokunskap relaterad till nära relationer för personer med flyktingbakgrund som håller på att integreras, Väestöliitto ry, 85 000 euro

- Integrationsfrämjande klubbverksamhet för flyktingbarn och unga, Våra Gemensamma Barn rf, 36 000 euro

Mer information om organisationsstödet finns på adressen http://www.integration.fi/sv/integration/aktorer/organisationsstod.


Ytterligare upplysningar:
Anne Alitolppa-Niitamo, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7688
Varpu Taarna, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 8243