Metallförädlingen har framtid i Finland

Arbets- och näringsministeriet 26.3.2015 9.05
Pressmeddelande

Metallförädlingen utgör en grund för den tillverkande industrin. Därför är det viktigt att produkt- och teknikutvecklingen i branschen fortsätter också i Finland i framtiden. Detta förutsätter utveckling av serviceaffärsverksamheten och företagens närvaro på marknaden.

Den ovanstående bedömningen görs i arbets- och näringsministeriets rapport om metallförädlingen i Finland, om dess nuläge och framtida utmaningar ("Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet"), som publicerades den 26 mars 2015.

Metallförädlingen brottas med strukturomvandlingsproblematiken. Företagen blir större och konkurrensen, särskilt med företagen i Kina, har hårdnat. Metallförädlingens andel av Finlands varuexport är 12 procent och branschen har 15 000 arbetsplatser. Branschen producerar stål, koppar, nickel, zink och krom. Råvarorna skaffas huvudsakligen från olika håll i världen.

Stigande lönekostnader, priser på energi och råvaror samt transportkostnader innebär utmaningar för branschen. EU:s miljölagstiftning är strängare än lagstiftningen i konkurrerande ekonomier. Företagen i Finland har minskat sin miljöbelastning och är för närvarande bland de mest energieffektiva i världen.

Tillgången på utbildad arbetskraft framhävs som konkurrensfaktor när befolkningen åldras och de yrkeskunniga går i pension. Tillståndsprocesserna borde göras smidigare. Verksamhetsutövarna önskar att principen om samservice skulle införas.

Ändringssökandet i samband med tillståndsprocesserna skulle kunna koncentreras sektorsvis till en förvaltningsdomstol. Detta skulle bidra till utveckling av sakkunskapen och därigenom snabba upp behandlingen av ärendena.

När det gäller kommunernas och statens upphandling kan man eventuellt ge instruktioner om att inköpen av metallprodukter vid behov ska inbegripa utvecklings- och servicefunktioner eller till och med certifikat (spårbart ursprung och produktion som är förenlig med EU:s miljönormer).

Publikationen "Metallien jalostus Suomessa: nykytila ja tulevaisuuden haasteet" kan läsas i elektronisk form på ANM:s webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

 branschdirektör Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, ANM, tfn 029 50 60080