Metsä Fibres bioproduktfabrik i Äänekoski får 32 miljoner euro i energistöd

Arbets- och näringsministeriet 2.4.2015 13.15
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet beviljade den 2 april 2015 Metsä Fibre Oy 32 120 000 i energistöd för investeringar i en planerad bioproduktfabrik i Äänekoski. Stöd beviljades för anläggningens energikoncept som inbegriper ny teknik. Bioproduktfabriken främjar produktionen av förnybar energi, energisparandet, effektiviseringen av produktionen och användningen av energi samt ibruktagandet av ny teknik i anslutning till dem.

Den nya bioproduktfabriken ska byggas på samma område där Metsä Fibre har sin nuvarande cellulosafabrik i Äänekoski. Planeringen av fabriken inleddes i början av 2013 och investeringsbeslutet ska fattas i vår. Företagets mål är att inleda produktionen vid fabriken i augusti 2017.

- Regeringen har utsett bioekonomin som ett av de framtida ekonomiska spetsområdena i Finland. Metsä Fibres bioproduktfabrik är i många hänseenden unik och dessutom den genom tiderna största skogsindustriinvesteringen i Finland. Omkring den byggs ett industriellt ekosystem av ett helt nytt slag, som utnyttjar trä på ett mångsidigt och resurseffektivt sätt för tillverkning av olika traditionella och nya produkter, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

? Fabriken skapar ny hållbar tillväxt från de finländska skogarna för ökande globala behov. Fabriken har planerats så att den inte alls använder fossila bränslen. Tvärtom ska fabriken producera en ovanligt stor mängd förnybar el till nätet, påpekar ministern.

Som råvara ska fabriken årligen använda cirka 4,5 miljoner kubikmeter barrved och två miljoner kubikmeter björkträ. Den ska producera cirka 1,3 miljoner ton cellulosa per år och är som färdig världens största fabrik för barrvedscellulosa.

Företaget har som mål att all den energi som fabriken behöver ska produceras från förnybara energikällor och att fabrikens energieffektivitet ska vara så hög som möjligt.  Mängden förnybar energi som fabriken producerar är ovanligt stor och innebär ett viktigt bidrag till uppnåendet av det mål för förnybar energi som uppställts för Finland för 2020.

Utöver barrveds- och björkcellulosa samt förnybar energi ska fabriken dessutom producera andra träbaserade bioprodukter.

Tack vare nya energikoncept kan annan elproduktion ersättas och användning av tung brännolja undvikas. Minskningen av CO2-utsläpp har uppskattats vara sammanlagt cirka 518 000 ton per år. Också fabrikens inverkan på luftkvaliteten underskrider klart de gränsvärden som fastställts i den gällande lagstiftningen. Projektet har redan beviljats miljötillstånd.

Projektets direkta sysselsättningseffekt är cirka 2 500 årsverken. Siffran inbegriper arbetsplatserna längs hela värdekedjan. En stor del av dessa återfinns i skogs- och logistikkedjan. Sysselsättningseffekten under byggtiden är cirka 6 000 årsverken inom planering, byggande och andra uppgifter.

Arbets- och näringsministeriets stödbeslut är villkorligt, eftersom det beviljade stödbeloppet överskrider den gräns på 15 miljoner euro som fastställts i Europeiska kommissionens riktlinjer för miljö- och energistöd.

Ytterligare upplysningar:

överinspektör Pekka Grönlund, ANM, tfn 029 506 4815

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511