MSO lyckades i hög grad nå sina mål och ger också förslag till den nya regeringen

Arbets- och näringsministeriet 25.8.2015 13.05
Pressmeddelande
Det strategiska programmet för skogsbranschen (MSO) har i samarbete med aktörerna i branschen till stora delar nått sina ambitiösa mål, och branschen upplever ett nytt uppsving. Användningen av inhemskt gagn- och energivirke har stigit till den eftersträvade årliga rekordnivån på 65 miljoner kubikmeter. Trähöghusens marknadsandel har under fem år stigit från nästan noll till det uppsatta målet på 10 procent i år. Värdet av skogsindustrins export steg till 11,2 miljarder euro, trots att det uppsatta målet på 13 miljarder euro ännu inte nåddes.

Omsättningen för nya träbaserade produkter är redan nu flera hundra miljoner euro. Sådana är exempelvis olika slags drivmedel, bioolja och biogas, dissolvingmassa, mikrofibrillär cellulosa och träkompositer av olika slag samt byggnadsmaterial. Den eftersträvade omsättningen på en miljard euro uppnåddes ännu inte, men branschen upplever en stark tillväxt i fråga om nämnda produkter. Uppgifterna ovan framgår av programmets slutrapport, som presenterades för näringsminister Olli Rehn den 25 augusti 2015.

Det strategiska programmet för skogsbranschen var ett av regeringens spetsprojekt under den föregående regeringsperioden. Programmet har främjat skogsbranschens konkurrenskraft och förnyelse. Programmet genomförde det nationella träbyggnadsprogrammet och ansvarade för genomförandet av den nationella bioekonomiska strategin. Under programperioden uppdaterades målen, så att genomförande av Finlands bioekonomiska strategi, främjande av internationaliseringen och stärkande av påverkan inom EU blev ytterligare mål för programmet.

?I och med programmet uppstod det en stark gemensam vilja att utveckla skogsbranschen och bioekonomin. Genom gemensamma mål och samarbete kunde man i betydlig grad förbättra läget för skogsbranschen och investeringarna fick ny fart. Förståelsen för användningen av biomassor ökade. Också intresset för bioekonomin ökade och betydande offentliga och privata satsningar riktades till utvecklande av bioekonomin, sammanfattar programmets ledare, strategidirektör Sixten Sunabacka, de positiva resultat som MSO uppnått.

? Skogsbioekonomin är den kärna som hjälper Finland att skilja sig som pionjär inom den internationella bioekonomin. Skogsbioekonomin förenar skogs-, energi-, kemi- och byggbranschen till en helhet som i framtiden åstadkommer allt fler fördelar och mer välfärd.

 ?MSO har skapat en god grund för regeringens strategiska mål att sätta fart på bioekonomin och främja rena lösningar. På programmets vägnar hoppas jag att den nya regeringen ska bygga ett nytt förvaltningsövergripande bioekonomiprogram på denna grund. För att den positiva utvecklingen ska fortsätta, bör regeringen rikta resurser samt forsknings- och utvecklingsinsatser till utveckling av bioekonomin, föreslår Sunabacka.

Slutrapporten från det strategiska programmet för skogsbranschen finns på webbadressen: www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:

strategidirektör Sixten Sunabacka, ANM, tfn 040 036 6148