Betänkandet om konkurrensrättsligt skadestånd ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet 16.6.2015 14.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden över betänkandet om konkurrensrättsligt skadestånd.  I arbetsgruppens betänkande, som utformats som ett lagförslag, föreslås att det ska stiftas en ny särskild lag om konkurrensrättsligt skadestånd. Europaparlamentets och rådets direktiv, som ska genomföras nationellt senast den 27 december 2016, ska sättas i kraft genom den föreslagna lagen.

Lagen ska tillämpas på ersättande av skador som beror på överträdelse av konkurrensrätten. Detta gäller såväl EU:s konkurrensrätt som den nationella konkurrensrätten. Med överträdelse av konkurrensrätten avses exempelvis kartell eller missbruk av dominerande marknadsställning.

Målet är att skapa klarhet i och underlätta väckande av skadeståndstalan och behandlingen av talan samt att säkerställa att de som lidit skada på grund av överträdelse av konkurrensrätten kan få full ersättning för skadan.  

I betänkandet föreslås bestämmelser bl.a. om presumtion om skada i kartellfall, bevisbörda, föreläggande av bevis, begränsning av solidariskt ansvar, inverkan av ett beslut om fastställelse av överträdelsen vid skadeståndsrättegång samt om preskription. 

De begärda utlåtandena bör vara framme vid arbets- och näringsministeriet senast den 11 september 2015. Närmare anvisningar om utlåtandet finns på adressen https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot/lausuntopyynto_tyoryhman_mietinnosta_kilpailuoikeudelliset_vahingonkorvaukset

Betänkandet finns på adressen www.tem.fi/julkaisut: Kilpailuoikeudellisia

vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Pekka Timonen, ANM, tfn 029 506 0060

konsultative tjänstemannen Virve Haapajärvi, ANM, tfn 029 504 7027