Mikko Salmenoja utsedd till direktör för utvecklings- och förvaltningscentret

Arbets- och näringsministeriet 24.2.2015 15.30
Pressmeddelande

Vicehäradshövding Mikko Salmenoja har utnämnts till direktör för närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter för tiden 1.3.2015-29.2.2020.

Mikko Salmenoja har sedan hösten 2014 arbetat med uppgifter som har att göra med inrättandet av utvecklings- och förvaltningscentret, först som projektchef och sedan som tillförordnad direktör från och med ingången av året. Åren 2008?2014 arbetade Salmenoja som personal- och förvaltningsdirektör vid arbets- och näringsministeriet. Dessförinnan var han anställd som regeringsråd vid arbetsministeriet åren 1996-2007 samt som äldre regeringssekreterare vid arbetskraftsministeriet och arbetsministeriet 1987-1996.

Direktören för utvecklings- och förvaltningscentret ska leda och utveckla centrets verksamhet och inför arbets- och näringsministeriet svara för verksamhetens resultat och kvalitet och för uppnåendet av resultatmålen.

Utvecklings- och förvaltningscentret inledde sin verksamhet den 1 januari 2015. Centret sköter NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas personal-, ekonomi- och informationsförvaltningsuppgifter, uppgifter inom ärendehantering och ämbetsverkstjänster, uppgifter som gäller utveckling av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas verksamhet samt utbetalningsuppgifter. Utvecklings- och förvaltningscentret leder de utvecklings- och förvaltningsuppgifter som har koncentrerats till centret och producerar dem på ett enhetligt sätt för samtliga NTM-centraler och arbets- och näringsbyråer. Centret producerar tjänster som gäller NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna även för de styrande organisationerna.

Utvecklings- och förvaltningscentret är en del av den ämbetsverkshelhet som utgörs av NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna och arbetar i nära samarbete med dem. Centret är förlagt till S:t Michel, men centrets personal arbetar i regel i anslutning till NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna på olika håll i Finland. I inledningsskedet arbetar cirka 550 personer vid utvecklings- och förvaltningscentret.

Tjänsten söktes av 19 personer.                  
                           

Ytterligare upplysningar:
utvecklingsdirektör Matti Hermunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4117