Minister Lindström: Nya metoder för integration av invandrare

Arbets- och näringsministeriet 1.12.2015 12.00
Pressmeddelande

På grund av flyktingkrisen kommer så många som 10 000 fler invandrare än under de senaste åren att etablera sig i Finland nästa år. Den ökande invandringen kräver beredskap av ny typ i fråga om främjandet av invandrares integration.

- I första skedet är det viktigt att hänvisningen till kommuner fungerar så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Vi behöver intensivt samarbete med regioner, kommuner och arbetsgivare, för att anvisandet till kommuner och integrationen ska få fart, påpekar justitie- och arbetsminister Jari Lindström, som ansvarar för integrationsfrämjandet.

Kompetensen fram redan i mottagningsskedet

I den nya situationen framhävs kartläggningen av invandrarnas utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper.

I fortsättningen bedöms invandrarnas kompetens redan i mottagningsskedet. Arbets- och näringsministeriet utvecklar som bäst ett elektroniskt verktyg med vilket asylsökandena själva kan bedöma sin kompetens redan innan de får uppehållstillstånd.

Avsikten är att arbets- och näringsbyrån redan vid flyktingförläggningen gör en omfattande kartläggning av invandrarens kompetens, efter att personen fått uppehållstillstånd. Kartläggningen utnyttjas vid hänvisningen till kommun, där det regionala utbildningsutbudet och de regionala näringsmöjligheterna beaktas.

Utbildning eller arbete snabbt

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna har en central roll i vägledningen av invandrare. I kommunerna är arbets- och näringsbyråns uppgift att identifiera invandrarnas kunnande och hänvisa dem direkt till arbetslivet eller företagslivet, till utbildning som kompletterar yrkeskompetensen eller till andra sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Vid arbets- och näringsministeriet har det inletts ett projekt för att främja en effektiv sysselsättning bland invandrare. Projektet stöder arbets- och näringstjänsternas arbete och stärker kontakterna med näringslivet.

Integrationsutbildningen utvecklas så att den bättre än i nuläget har anknytning till arbetslivet. Avsikten är också att betydligt mer än tidigare dra nytta av invandrares möjligheter till företags- och innovationsverksamhet.

- En snabb aktivering av invandrare är viktigt även med tanke på att hålla nere kostnaderna för skattebetalarna och förhindra radikalisering. Vi understöder ett aktivt agerande och motprestationer. Det är dock inte meningen att bygga upp "omkörningsfiler", fastställer minister Lindström.

De nya metoderna tas i bruk snabbt

Enligt uppskattningar kommer det 35 000 asylsökande till Finland i år. En tredjedel av dem torde få uppehållstillstånd.  

- Utmaningen är enorm för integrationsfrämjandet och därför behöver vi nya handlingsmodeller och nytt tänkande. De nya metoderna och samordningen måste fungera i praktiken och inte förbli teorier. Det ökade antalet asylsökande kommer att återspeglas i integrationsåtgärderna redan under de närmaste månaderna, så det finns inte tid att ödsla, konstaterar minister Lindström.

De nya integrationsfrämjande åtgärderna baserar sig på handlingsplanen för integration, som regeringen godkände den 27 november 2015. Planen kan läsas på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/kotouttaminen (på finska). Vanliga frågor om asylsökande, flyktingar, invandrare och integration finns på adressen www.tem.fi/kotokysymykset (på finska)   

Ytterligare upplysningar:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, ANM, tfn 029 504 8150

överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 050 396 0168

konsultative tjänsteman Sonja Hämäläinen, ANM, tfn 029 504 7112

migrationsdirektör Kristina Stenman, ANM, tfn 029 504 7048