Minister Lindström: Navigatorn stöder och betjänar unga

Arbets- och näringsministeriet 25.1.2016 13.30
Pressmeddelande
- Även de unga lider av den ekonomiska lågkonjukturen och det svaga sysselsättningsläget. Med Navigator-verksamheten strävar man efter att tackla ungdomarnas utmaningar. Aldrig tidigare har vi haft ett så här utvecklat verktyg i användning, sa justitie- och arbetsminister Jari Lindström vid öppningen av den första Navigatorveckan i Jyväskylä den 25 januari 2016.

Navigatorn är en ny typ av servicepunkt med låg tröskel för unga under 30 år. Servicepunkterna finns utspridda i hela landet. Bakgrunden till verksamheten är en växande ungdomsarbetslöshet och de ungas behov av att få information, rådgivning och stöd från ett och samma ställe. Verksamheten är en del av regeringens ungdomsgaranti.

- Varje ung person har en unik situation, och med hjälp av Navigatorns multiprofessionella grupp av sakkunniga kan den unga få individuellt och skräddarsytt stöd. Vid Navigatorn lyssnar man på den unga, och den unga får delta i utarbetandet av de planer och åtgärder som berör honom eller henne själv, berättade ministern.

Navigatorn erbjuder mångsidigt stöd och mångsidig rådgivning

Det stöd som Navigatorn erbjuder kan t.ex. vara studiehandledning, jobbsökning eller att lära sig arbetslivsfärdigheter. De unga har tillgång till professionella från arbets- och näringstjänsterna, ungdomsarbetet, studiehandledningen och social- och hälsovården samt tjänster som tillhandahålls av tredje sektorn. Ur sysselsättningssynpunkt är Navigatorns samarbete med regionens företag viktigt.

- Navigatorn är en helt ny typ av verksamhetsmodell som baserar sig på samarbete mellan flera sektorer och aktörer. I Navigator-verksamheten samarbetar såväl myndigheter som övriga aktörer som arbetar med unga, betonade minister Lindström.

Målet är att Navigator-verksamheten ska bli bestående

Runtom i Finland finns för närvarande över 30 Navigator-punkter, av vilka en majoritet får stöd för sin verksamhet från Europeiska socialfonden. Inom Navigator-punkternas verksamhetsområde bor cirka 60 procent av Finlands alla 16-29-åringar. De flesta Navigator-punkterna har inlett sin verksamhet under 2014.

- Navigator-punkternas verksamhetsmodeller, verksamhetssätt och processer kartläggs noggrant. God praxis ska spridas så att alla kan dra nytta av den, och verksamheten ska utvecklas så att den blir allt bättre och smidigare. Förhoppningen är att Navigator-verksamheten ska växa och utvecklas och att den blir en bestående, väsentlig del av de tjänster som riktar sig till unga, sade minister Lindström.

Navigator-verksamheten leds av arbets- och näringsministeriet. Minister Lindströms videohälsning från öppningen av Navigatorveckan finns på arbets- och näringsministeriets Youtube-kanal på adressen https://www.youtube.com/user/TEMvideot. Navigator-punkternas kontaktuppgifter finns på adressenhttp://www.peda.net/veraja/keskisuomenely/ohjaamot/ohjaamo-toiminta.

Ytterligare upplysningar:
justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150
specialsakkunnig Tapani Kojonsaari, ANM, tfn 029 504 7070