Minister Lindström: Utkomstskyddet för arbetslösa måste kunna användas allt mer för aktiva åtgärder

Arbets- och näringsministeriet 23.9.2015 15.30
Pressmeddelande

För offentliga arbetskrafts- och företagstjänster föreslås en ökning med 21,6 miljoner euro i den tredje tilläggsbudgeten för 2015. Anslagsökningen beror på den ökade arbetslösheten. Enligt arbets- och näringsministeriets färska sysselsättningsöversikt fanns det 346 700 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i slutet av augusti.

Tilläggsbudgetspropositionen behandlas för närvarande i riksdagen. I propositionen har beaktats Microsofts stora uppsägningar. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 400 000 euro för arbets- och näringsbyråernas omkostnader, för att underlätta behandlingen av uppsägningssituationer.

- Dessutom gör vi förberedelser för att prioriteringen framöver ska kunna flyttas allt mer från passiva till aktiva åtgärder i enlighet med regeringsprogrammet. Utkomstskyddet för arbetslösa måste kunna användas på ett mer aktiverande sätt än för närvarande, till exempel som lönesubvention eller startpeng. Även Internationella Valutafonden IMF har i en färsk rapport uppmanat Finland att öka resurserna för den aktiva arbetskraftspolitiken, fastställer justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Enligt sysselsättningsöversikten finns det redan 112 800 personer som varit arbetslösa över ett år.

- Den viktigaste lärdomen av lågkonjunkturen på 90-talet var att när långtidsarbetslösheten hunnit bli hög, så är det mycket svårt att få den att sjunka ens under en lång ekonomisk uppgång. Vi har inte tid att förlora, eftersom risken i värsta fall är utslagning i stor skala. Regeringens åtgärder för att förbättra Finlands konkurrenskraft måste genomföras snabbt, för att vi ska få ekonomin och sysselsättningen att vända uppåt igen. Effekterna av åtgärderna har allt mer betydelse nu, när resurserna minskar, betonar minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:

justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare Sakari Puisto, tfn 029 504 8150
överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 050 396 0168