Integrationen av dem som fått uppehållstillstånd påskyndas

Arbets- och näringsministeriet 13.4.2016 14.28
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet snabbar upp övergången från förläggningen till en kommun i regionen för dem som fått uppehållstillstånd och vid behov skapandet av en kundrelation hos arbets- och näringsbyrån. Dessutom reformeras integrationsutbildningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna tilldelades 20 miljoner euro i tilläggsanslag för utbildningen.

Arbets- och näringsministeriet gav NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna anvisningar om tjänsterna för invandrare i initialskedet och fattade beslut om tilldelningen av medel den 13 april 2016. Anvisningarna syftar till att skapa en riksomfattande enhetlig handlingsmodell för första fasen av integrationsprocessen. Det kan förväntas att över 10 000 asylsökande får uppehållstillstånd, flyttar till en kommun och får tillträde till arbets- och näringsbyråns tjänster i år.

De som fått uppehållstillstånd anvisas till kommuner i NTM-området

Målet är att de som får uppehållstillstånd i regel ska bosätta sig i en kommun inom det NTM-område där förläggningen ligger. När de som fått uppehållstillstånd bosätter sig på olika håll i Finland kan de tryggas så bra tjänster i initialskedet som möjligt. NTM-centralerna ansvarar för anvisningen till kommuner inom sitt område.

Övergången från förläggningen till kommunen och till arbets- och näringstjänsterna bör ske samtidigt, vilket utgör den nya handlingsmodellen. Den som fått uppehållstillstånd kan regi-strera sig som kund hos arbets- och näringsbyrån redan på förläggningen. Arbets- och näringsbyrån försöker ta hänsyn till utgångspunkterna för den som fått uppehållstillstånd, så att personen hänvisas dit där det finns lämpligt arbete eller lämplig utbildning.

De nya utbildningsmodellerna tas i bruk genast

Arbets- och näringsministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetade i mars de nya alternativa modellerna för genomförande av integrationsutbildning. Modellerna går ut på att utbildningen är allt mer flexibel och individuell. Avsikten är att utbildningen stärker invandrarens befintliga kompetens bättre än i nuläget.

Integrationen påskyndas av att den som fått uppehållstillstånd börjar den orienterade perioden i integrationsutbildningen redan på förläggningen. Därefter utgörs utbildningen, i den utsträckning det är möjligt, rentav till största delen av yrkesinriktad utbildning. Då studeras språket och samhällskunskapen vid sidan av utbildningen.

NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna börjar genast tillämpa de nya handlingsmodellerna för integrationsutbildning i upphandlingen av utbildning. Detta sporrar utbildningspro-ducenterna till att ta fram nya, flexiblare utbildningsmodeller.

Tilläggsfinansiering på 20 miljoner euro för integrationsutbildning

Arbets- och näringsministeriet fördelade sammanlagt 20 miljoner euro för integrationsutbild-ning till NTM-centralerna enligt följande:

Nyland     7 540 000
Egentliga Finland     1 370 000
Satakunta     480 000
Tavastland     1 270 000
Birkaland     1 580 000
Sydöstra Finland     1 230 000
Södra Savolax     340 000
Norra Savolax     510 000
Norra Karelen     440 000
Mellersta Finland     940 000
Södra Österbotten     500 000
Österbotten     1 200 000
Norra Österbotten     1 300 000
Kajanaland     300 000
Lappland     1 000 000

De nu fördelade medlen är en del av de årliga sysselsättningsanslagen av vilka merparten fördelades i januari 2016. En del av anslaget för integrationsutbildning lämnades då ofördelat, eftersom det inte stod klart hur flyktingarna kommer att placera sig i regionerna.

Breven till NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna finns som bilaga till meddelandet på arbets- och näringsministeriets webbplats. Mer information om de nya modellerna för integrationsutbildning finns på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen
http://oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/invandrarutbildning

Ytterligare upplysningar:
migrationsdirektör Sonja Hämäläinen, ANM, tfn 029 504 7112
utvecklingschef Tarja Rantala, ANM, tfn 029 50 47101
konsultative tjänstemannen Markku Virtanen, ANM, tfn 029 504 9068