Dagligvaruhandeln föregångare i fråga om respekt för mänskliga rättigheter vid upphandlingar

Arbets- och näringsministeriet 20.8.2015 10.00
Pressmeddelande

Företag inom dagligvaruhandel, frivilligorganisationer och myndigheter har upprättat en samsyn om fullföljande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i upphandlingskedjorna inom dagligvaruhandeln.

FN:s principer antogs internationellt år 2011 och vilar på tre pelare: staternas skyldighet att skydda och främja mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter samt säkerställande av rättsskydd för dem vars mänskliga rättigheter har kränkts.

Avsikten med den nu uppnådda samsynen är att erbjuda företag inom dagligvaruhandel ytterligare verktyg för det praktiska genomförandet av den i FN överenskomna omsorgsprincipen i upphandlingskedjorna inom sin bransch.

Fullföljandet av omsorgsprincipen handlar om en kontinuerlig process med hjälp av vilken företag identifierar och förebygger sina egna skadliga konsekvenser för mänskliga rättigheter samt fastställer hur de tar itu med konsekvenserna.

De dagligvarubutiker och frivilligorganisationer som deltog i förhandlingarna som arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet ledde i samarbete har föredömligt varit kapabla till praktiknära samarbete och är föregångare när det gäller att omsätta FN:s principer i praktiken. Arbetsgruppen som tog fram rekommendationerna önskar att även andra företag följer exemplet och att deras verksamhet ska bedömas på samma sätt.

Bedömningen av risker relaterade till mänskliga rättigheter i samband med företagens verksamhet bör vara en del av upphandlingsprocessen. Förutom tillverkningen av produkten ska även människorättsrisker i produktionen av de centrala råvarorna ingå i bedömningen.

Rekommenderade åtgärder för att förebygga människorättsrisker

- Företag ska försöka undvika att inleda affärsrelationer med sådana varuleverantörer vars verksamhet har allvarliga brister eller leverantörer vars ansvarsfullhet företaget inte har kännedom om.

- I bedömningen av människorättsrisker ska man fästa speciell vikt vid att även varuleverantören själv har tillräckliga förfaringssätt till förfogande för att minimera riskerna.

- Avtalskrav är ett sätt för att försöka säkerställa att varuleverantörerna beaktar observerade människorättsrisker i sin verksamhet eller vidtar korrigerande åtgärder när skadliga konsekvenser uppstår.

- Företaget ska också bedöma sina egna inköpsrutiner. I granskningen ska man fästa vikt vid att inköpsrutinerna inte förhindrar förverkligandet av mänskliga rättigheter.

- Företaget ska ta i bruk anvisningar om mänskliga rättigheter avsedda för varuleverantörer (code of conduct), gå igenom anvisningarna med varuleverantörerna samt utbilda varuleverantörerna och sina egna inköpare.

- Regelbundna kontroller av varuleverantörernas fabriker (auditeringar).

- Om det förekommer skadliga konsekvenser för mänskliga rättigheter, ska man inte automatiskt bryta samarbetet med varuleverantören. I stället ska man så snart som möjligt påbörja en dialog med varuleverantören för att rätta till missförhållandena.

Samsynen delas av Kesko Abp, Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och Tuko Logistics Andelslag samt av organisationerna FIBS, Finnwatch ry, Förbundet för finsk handel rf, Servicefacket PAM rf, Rättvis handel rf, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry, arbets- och näringsministeriet samt utrikesministeriet

Päivittäistavarakaupan yhteinen näkemys

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Linda Piirto, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7028

handelsrådet Kent Wilska, utrikesministeriet tfn 0295 351 522