Ändringar i fråga om intjänande av semester under familjeledighet samt sjukdagar under semestern

Arbets- och näringsministeriet 17.12.2015 13.31
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att semester tjänas in under högst sex månader under tiden för moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Dessutom införs sex dagars självrisktid, när semestern flyttas fram på grund av insjuknande. Regeringen lämnade lagförslagen till riksdagen den 17 december 2015.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Enligt den nuvarande lagen tjänar arbetstagare in semester under hela familjeledigheten, med undantag för vårdledighet. I och med lagändringen intjänas semester under högst sex månader.

Genom ändringen eftersträvas besparingar i de kostnadsersättningar som staten betalar till arbetsgivare och därigenom besparingar i de offentliga finanserna. Besparingarna beräknas uppgå till 27 miljoner euro per år. Ersättningarna till arbetsgivare betalas efter att föräldraledighetsperioderna upphört, så effekterna av besparingarna syns först efter år 2016.

Sex dagars självrisktid för sjukdagar under semestern

Enligt den nuvarande semesterlagen har arbetstagaren kunnat flytta fram de semesterdagar då han eller hon varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. I och med ändringen av semesterlagen har arbetstagaren rätt att flytta fram semestern efter sex självriskdagar. Självriskdagarna kan också utgöras av enstaka dagar av arbetsoförmåga.
Trots självriskdagarna tryggas varje arbetstagare minst fyra veckors semester, om arbetstagaren har tjänat in minst 24 vardagar semester under kvalifikationsåret.

Ändringen syftar till att minska konsekvenserna av sjukfrånvaro och sjukdomsrisker för arbetsgivaren. Det uppskattas att ändringarna medför besparingar på 150 miljoner euro för arbetsgivare. Omfattningen av de ekonomiska effekterna är beroende av om de branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtalen kommer att ändras så att de följer den föreslagna lagen.

Ytterligare upplysningar:
äldre regeringssekreteraren Seija Jalkanen, ANM, tfn 029 504 8952