SMF- och mid cap-tillväxtföretag kan få Finnveras juniorlån

Arbets- och näringsministeriet 17.12.2015 13.15
Pressmeddelande
Regeringen fattade den 17 december 2015 beslut om att ändra statsrådets förbindelse till Finnvera Abp om partiell ersättning av kredit- och borgensförluster. Den viktigaste ändringen går ut på att Finnvera tar i bruk ett nytt mellanliggande finansieringsinstrument som stöder tillväxten i små, medelstora och mid cap-företag.

Mid cap-företag är företag som är större än små och medelstora företag (SMF-företag) och vars omsättning är högst 300 miljoner euro. Med den nya låneformen, juniorlån, avses ett lån på villkor för främmande kapital som har sämre prioritet än andra av företagets ansvar som i varje enskilt fall avtalas särskilt.

Finnvera kan bevilja juniorlån upp till högst 300 miljoner euro under tre år.

Med hjälp av juniorlånefinansieringen kan man få med finansiärer på marknadsvillkor i sådana finansieringsprojekt där de kanske inte annars skulle medverka. Juniorlån riktas i synnerhet till finansiering av betydande tillväxt- och internationaliseringskliv i SMF- och mid cap-företag.

Statens ersättningsandel av de juniorlån som Finnvera beviljar är 75 % av de uppkomna kreditförlusterna i hela landet. Statens förbindelse gäller lån som beviljas 1.1.2016-31.12.2018. Finnvera börjar bevilja juniorlån i slutet av mars 2016 och då ger Finnvera närmare information om saken.

Det uppskattas att juniorlåneprogrammet medför utgifter på cirka 31 miljoner euro för staten genom en ökning av ersättningarna för kredit- och borgensförluster, om beloppet av juniorfinansieringen är cirka 300 miljoner euro. Beloppet av ersättningar för förluster kommer årligen att vara uppskattningsvis tre miljoner euro år 2017 och fyra miljoner euro år 2018.

Ibruktagandet av Finnveras nya mellanliggande finansieringsinstrument som stöder tillväxten i SMF- och mid cap-företag fastställs i handlingsplanen för genomförande av regeringsprogrammet. Ett av regeringens spetsprojekt som främjar konkurrenskraften är stärkandet av företags finansiella ställning och ställning i fråga om eget kapital.

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Jyrki Orpana, ANM, tfn 029 506 0133
regeringsrådet Kari Parkkonen, ANM, tfn 029 506 4938